เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โดยจะรับประทานรางวัลจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ในวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.

โดย ผศ.พญ. นิดา ลิ้มสุวรรณ
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก แม่ดี - บุคลากรเด่น ประจำปี 2561

โดยการจัดโครงการอบรมด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง การสกัดข้อมูล การตีความ และการเขียนรายงานเพื่อวิจัยเชิงคุณภาพ...

ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. 
ณ บริเวณโถงอาคารเรียนรวม ชั้น ๑

โดย ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ พบหมอรามา วันที่ 29 มี.ค.61

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299