รายชื่อศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา

กลับสู่หน้า หลักสูตรปริญญาโท

 

รายชื่อศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

รายชื่อศิษย์เก่า หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
ที่ รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อแบบเต็ม ชื่อไทย นามสกุลไทย ปีที่เข้าศึกษา รุ่นที่ สถานภาพปัจจุบัน
1 6137748 นางสาว โสธิดา ผุฏฐธรรม 2561 6 สำเร็จการศึกษา
2 6036086 นาง เคทธิยา ฉวัฒนะกุล 2560 5 สำเร็จการศึกษา
3 6036083 นางสาว ปรารถนา รัตนถิรวรรณ 2560 5 สำเร็จการศึกษา
4 5937487 นางสาว จูนัยดี่ หมุดแหล๊ะ 2559 4 สำเร็จการศึกษา
5 5937485 นางสาว สริดา ศุภสุทธิเวช 2559 4 สำเร็จการศึกษา
6 5937479 นางสาว ธนวรรณ พิทักษ์กชกร 2559 4 สำเร็จการศึกษา
7 5936185 นางสาว นันทนัช เตชะอาภรณ์กุล 2559 4 สำเร็จการศึกษา
8 5936184 นางสาว พิชาภรณ์ ก้อนแก้ว 2559 4 สำเร็จการศึกษา
9 5936181 นางสาว จิดาภา ภาณุมาภรณ์ 2559 4 สำเร็จการศึกษา
10 5837841 นางสาว อภิชญา รักการ 2558 3 สำเร็จการศึกษา
11 5837287 นางสาว จินตหรา มีถาวร 2558 3 สำเร็จการศึกษา
12 5837286 นางสาว ศิรินดา จันทร์เพ็ญ 2558 3 สำเร็จการศึกษา
13 5837285 นางสาว รัญญา จิตต์อาจหาญ 2558 3 สำเร็จการศึกษา
14 5837284 นางสาว อัญมณี หล้าหนัก 2558 3 สำเร็จการศึกษา
15 5837282 นาย ณัฐกิตติ์ ประพัฒนกุลวงศ์ 2558 3 สำเร็จการศึกษา
16 5837281 นางสาว ภาวิณี ผิวงาม 2558 3 สำเร็จการศึกษา
17 5836759 นาง หนึ่งฤทัย ยี่สุ่นศรี 2558 3 สำเร็จการศึกษา
18 5836758 นางสาว ชัญญาพัทธ์ ก้องวีรธาดาสิริ 2558 3 สำเร็จการศึกษา
19 5836757 นางสาว นิธิสนี รุจิรังสีเจริญ 2558 3 สำเร็จการศึกษา
20 5836756 นางสาว ศศิ กฤษณะพันธ์ 2558 3 สำเร็จการศึกษา
21 5836755 นางสาว ทิพวัลย์ ด้วงชู 2558 3 สำเร็จการศึกษา
22 5737628 นางสาว จุฑามาศ อึ้งอำพร 2557 2 สำเร็จการศึกษา
23 5737627 นางสาว ศศิตา หมัดเหล็ม 2557 2 สำเร็จการศึกษา
24 5737626 นางสาว กชกร ชูโต 2557 2 สำเร็จการศึกษา
25 5737625 นางสาว ชนารัตน์ วรรณประเสริฐ 2557 2 สำเร็จการศึกษา
26 5736803 นางสาว แกมแก้ว โบษกรนัฏ 2557 2 สำเร็จการศึกษา
27 5736802 นางสาว อรณิชชา เพ็ญวรรณ 2557 2 สำเร็จการศึกษา
28 5736801 นางสาว สุชาวลี มั่นคง 2557 2 สำเร็จการศึกษา
29 5736800 นางสาว กุณฑลีพร ศรีจันทร์ 2557 2 สำเร็จการศึกษา
30 5736799 นาย ประธาน วงศ์กังแห 2557 2 สำเร็จการศึกษา
31 5736798 นางสาว ชนาภา ลินลาวรรณ 2557 2 สำเร็จการศึกษา
32 5736796 นางสาว สุภาพร แก้วสมนึก 2557 2 สำเร็จการศึกษา
33 5736795 นางสาว พรสวรรค์ ใหลสุวรรณ 2557 2 สำเร็จการศึกษา
34 5638599 นาง พริมผกา ชิเนนทโรภาส 2556 1 สำเร็จการศึกษา
35 5638598 นางสาว อัญมณี โกสัลล์ประไพ 2556 1 สำเร็จการศึกษา
36 5638597 นางสาว ณัฐชยา จังไพโรจน์ 2556 1 สำเร็จการศึกษา
37 5638596 นางสาว อวยพร ศุภสวัสดิ์ 2556 1 สำเร็จการศึกษา
38 5638595 นางสาว ณัฐกาญจน์ แก้วประดับ 2556 1 สำเร็จการศึกษา
39 5638592 นางสาว นิตินัย ทองเหลือ 2556 1 สำเร็จการศึกษา
40 5638591 นางสาว ชัชฎาภรณ์ พรมนอก 2556 1 สำเร็จการศึกษา
41 5638590 นางสาว ภรภัทร ภูริคุปต์ 2556 1 สำเร็จการศึกษา
42 5638589 นางสาว ปันณ์นภัส ธนอริยาไพศาล 2556 1 สำเร็จการศึกษา