ตำราวิชาการ

ตำราจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี
ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4

ตำราจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี เป็นตำราที่คณาจารย์ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมกันเรียบเรียงขึ้น มีการปรับการระบบการวินิจฉัยโรคใหม่เป็นระบบการจำแนกโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันฉบับล่าสุด (DSM-5) และปรับรูปแบบการเขียนให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาจิตวิทยา บุคลากรทางสุขภาพจิต และผู้สนใจศึกษาด้านสุขภาพจิต
สั่งซื้อได้ที่ https://shopee.co.th/ตำราจิตเวชศาสตร์-รามาธิบดี-i.200623110.11330439751

 

ตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์

     เป็นตำราที่คณาจารย์ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้ร่วมกันเรียบเรียงขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับนักศึกษา แพทย์ชั้นปรีคลินิก เพื่อใช้ประกอบราชวิชา "พฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์" และประกอบการเตรียมตัวสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Comprehensive) และเหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
หาซื้อได้ที่ https://shopee.co.th/ตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์-i.200623110.11032228726

หนังสือ "ซาเทียร์ จิตบำบัด และ การพัฒนาตนเอง"

     เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การทำจิตบำบัดตลอดจนการพัฒนาตนเองโดยใช้ Satir model มากกว่า 10 ปี โดยหวังว่าผู้ที่อ่านจะสามารถนำไปใช้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำการบำบัดได้เก่งขึ้น สนุกขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะได้เกิดพลังใจในการทำการบำบัดต่อไป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนจากประสบการณ์ไม่ใช่หนังสือแปล จึงทำให้มีสำนวนที่เป็นภาษาไทยและเข้าใจง่าย ผู้เขียนหวังใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการทำจิตบำบัด และพัฒนาตนเองตามแนวจิตวิทยาแบบ Satir Model  
สามารถสั่งซื้อได้ที่ เพจ facebook "สุขใจ โดย นงพงา"

https://www.facebook.com/happinesspossibility/

การฆ่าตัวตาย:การรักษาและการป้องกัน

โดย ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล                                             **ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2553 ประเภทผลงานทางวิชาการดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์**

     เนื้อหาของหนังสือกล่าวถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายในประเด็นต่างๆ เช่น ระบาดวิทยา ปัจจัยทางจิตสังคม ปัจจัยทางชีวภาพ โรคจิตเวชและโรคทางกายที่เป็นปัจจัยเสี่ยง การฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่น ผลกระทบของการฆ่าตัวตาย และการป้องกันการฆ่าตัวตาย
  ขนาดรูปเล่ม 28 ซม.(ปกแข็ง) จำนวนหน้า 288 หน้า ราคา 650 บาท  สั่งซื้อได้ที่ โครงการตำรารามาธิบดี    http://textbook.acmrrama.com/ 

นิติจิตเวชศาสตร์ (Forensic Psychiatry)

โดย ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์

     ** ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2552ประเภทผลงานทางวิชาการดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ **

     เนื้อหาของหนังสือได้รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทางจิตเวช เริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของนิติจิตเวชศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางจิตเวช กระบวนการรักษา แนวทางการพิจารณา และการนำเสนอแนวคิดด้านกฎหมายสุขภาพจิตที่มีแนวโน้ม/โอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทย

ขนาดรูปเล่ม 31 ซม.(ปกแข็ง) จำนวนหน้า 383 หน้า ราคา 460 บาท  หาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา http://www.chulabook.com

 

ภาวะอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือน
(Premenstrual Dysphoric Disorder)

โดย ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์

     ผู้เขียนได้เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความผิดปกติทางด้านอารมณ์ของผู้หญิงในช่วงมีประจำเดือน  กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน ภาวะอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือน การวินิจฉัยโรคภาวะอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือน วิธีการรักษาแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโรค  ซึ่งจะนำไปสู่การดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาที่เกิดระหว่างการรักษาและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีชีวิตที่ปกติเหมือนเดิม

     ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค จำนวน 39 หน้า  

ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence)

โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ และ อาจารย์นฤมล โพธิ์แจ่ม

     เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการหน่วยจัดการความรู้ เรื่องความรุนแรงในครอบครัว  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดทำเป็นหนังสือองค์ความรู้ความรุนแรงในครอบครัวขึ้น ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วนในด้านองค์ความรู้ความรุนแรงในครอบครัว  ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมมาเป็นเวลานาน และมักถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว บุคคลภายนอกไม่ควรไปยุ่งเกี่ยว การขาดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ ส่งผลให้ความรุนแรงในครอบครัวยังคงเป็นปัญหาซ่อนเร้นต่อไปในทุกสังคม

     

พิษภัยและการรักษาโรคติดบุหรี่
(Toxicty & management to tobacco dependence)  

โดย ผศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา และศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ บรรณาธิการ

     บทต่างๆของหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาครอบคลุมในเชิงวิชาการและให้ความรู้ วิธีการ และกลยุทธ์ในการป้องกันการสูบบุหรี่  พิษภัยของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ แนวทางช่วยเหลือในการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค และการรักษาผู้ป่วย เหมาะสมที่จะนำข้อมูลไปปรับใช้ปฏิบัติและเป็นเอกสารอ้างอิงได้สำหรับองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เพื่อให้ความรู้เรื่องบุหรี่ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนบุคลากรการแพทย์ผู้บริหารการแพทย์ การสาธารณสุขและผู้สนใจ    

ภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์วินาศภัย Posttraumatic stress disorder (PTSD) 

โดย ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์

     ผู้เขียนได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับมหันตภัยคลื่นสึนามิ ความสูญเสียทางด้านจิตใจ และความรู้เกี่ยวกับโรคภาวะผิดปกติจากเหตุการณ์วินาศภัย ซึ่งเป็นโรคความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชที่สำคัญโรคหนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลที่สนใจ หรือทำงานทางด้านการช่วยเหลือภาวะจิตใจแก่ผู้ประสบภัย จะได้เกิดวามเข้าใจและสามารถมีแนวทางการช่วยเหลือในปัญหานี้ต่อไป

     
 

 

     

     คิดแนวขนาน (Parallel Thinking)

แปลโดย ยุดา รักไทย 
เรียบเรียงโดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

เลี้ยงลูกถูกวิธี ชีวีเป็นสุข 

โดย ศ.พญ. นงพงา ลิ้มสุวรรณ

     ผู้เขียนได้สั่งสมประสบการณ์ ในการดูแลแก้ปัญหาของทั้งเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ มากว่า 20 ปี เขียนด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ข้อแนะนำต่างๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เหมาะกับผู้ที่เป็นพ่อแม่และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและวัยรุ่น

     ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค ราคา 280 บาท 
สามารถสั่งซื้อได้ที่ เพจ facebook "สุขใจ โดย นงพงา"

https://www.facebook.com/happinesspossibility/

 

 

The Satir Model: Family Therapy and Beyond

แปลโดย: รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์
สนับสนุนโดย: สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์

เป็นหนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ทำการแปลจาก ดร.จอห์น เบนแมน ผู้ซึ่งนำการทำจิตบำบัดแนวซาเทียร์มาเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ  
ขนาดพ็อกเก็ตบุค จำนวน 444 หน้า ราคา 300 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตึกกายภาพบำบัด ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา เลขที่ 47 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0 2526 7927

กลุ่มจิตบำบัด สำหรับคนไข้ใน
(Inpatient Group Psychotherapy)

โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
        รศ.นพ.ปราโมทย์ เชาว์ศิลป์

 

การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิก  (2560)

 

โดย ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล บรรณาธิการ

ขนาดพ็อคเก็ตบุ้ค จำนวน 376 หน้า
ราคาเล่มละ 350 บาท  หาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา
หรือ https://www.facebook.com/ramabooks

การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช  (2558)

 

โดย ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล บรรณาธิการ

ขนาดพ็อคเก็ตบุ้ค จำนวน 280 หน้า
ราคาเล่มละ 320 บาท มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬา
สั่งซื้อได้ที่ โครงการตำรารามาธิบดี 
โทรศัพท์ 022011542