คลินิกจิตเวช

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คลินิกปกติ เวลาทําการ บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. ยกเว้น วันหยุดราชการ

วัน จิตเวชศาสตร์ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จันทร์

รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
รศ.พญ.รัตนา สายพานิชย์
ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล

รศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์
นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

 อังคาร

ผศ.พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล
ผศ.พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร
ผศ.นพ.สุรชัย เกื้อศิริกุล

รศ.พญ.สุวรรณี   พุทธิศรี
ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
พญ.วินิทรา แก้วพิลา

 พุธ

ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง
ผศ.พญ.ปัญจภรณ์ วาลีประโคน
ผศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล

รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี 

 พฤหัส

ผศ.พญ.ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์
นพ.สัญชัย กุลาดี
พญ.ธนาวดี ประชาสันติ์

รศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์ 
ผศ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ

 ศุกร์

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ผศ.พญ.ณัฏฐินี จันทรรัตโนทัย
พญ.อัมพร ปิติธรรมภรณ์
พญ.งามพจน์ ล้วนสุวรรณ

 

 

กรุณาโทรเพื่อนัดเวลาตรวจที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร 02-2011235, 02-2011726

 

*** ถ้าท่านไม่สามารถมาพบแพทย์ตามนัดกรุณาติดต่อขอเลื่อนนัดล่วงหน้าในเวลา 13.00-15.00 น ***