รายชื่อศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

กลับสู่หน้า หลักสูตรปริญญาโท

รายชื่อศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

รายชื่อศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อแบบเต็ม ชื่อไทย นามสกุลไทย ปีที่เข้าศึกษา รุ่นที่ สถานภาพปัจจุบัน
6536309 นางสาว พรนภสอน  หงวนศิริ 2565 10 กำลังศึกษา
6536310 นางสาว ดารารัตน์  เกื้อหนุน 2565 10 กำลังศึกษา
6536311 นางสาว วรรณนิสา  สุขทอง 2565 10 กำลังศึกษา
6536312 นางสาว นิธิภรณ์  วิมลศรีสุนทร 2565 10 กำลังศึกษา
6536313 นางสาว ทัศนีย์ อ่อนมณีวรรณ 2565 10 กำลังศึกษา
6536314 นางสาว พัณณ์ชิตา  ป้อมทอง 2565 10 กำลังศึกษา
6536576 นางสาว ภาณิชา  อุรพีพล 2565 10 กำลังศึกษา
6536577 นางสาว สิรินารถ  เพศประเสริฐ 2565 10 กำลังศึกษา
6536578 นางสาว พฤษ์ติกายย์  อยู่เถา 2565 10 กำลังศึกษา
6536579 นางสาว ณชนก  เร็ดยิสเตอร์ 2565 10 กำลังศึกษา
6536580 นางสาว อุสุภางค์  โคตรชาลี 2565 10 กำลังศึกษา
6536581 นางสาว นฤมล  ชีพดำรงสกุล 2565 10 กำลังศึกษา
6536582 นางสาว พิชญ์สิญา  ไชยมล 2565 10 กำลังศึกษา
6436507 นางสาว ธัญลักษณ์ แสงวิภารัตน์ 2564 9 กำลังศึกษา
6436506 นางสาว อรณัฐ กสิกิจวรกุล 2564 9 กำลังศึกษา
6436505 นางสาว ภณิชชา ไชยกวิน 2564 9 กำลังศึกษา
6436504 นางสาว กิริยา เวชพานิช 2564 9 กำลังศึกษา
6436503 นางสาว นันทพันธ์ ชินประพินพร 2564 9 กำลังศึกษา
6436501 นางสาว จิดาภา พฤกษารุ่งเรือง 2564 9 กำลังศึกษา
6436137 นางสาว วรดา ศิริพงศ์วัฒนา 2564 9 กำลังศึกษา
6436136 นางสาว ชวิศรา ชมพูนุท ณ อยุธยา 2564 9 กำลังศึกษา
6436135 นางสาว พรประพิมพ์ โปธา 2564 9 กำลังศึกษา
6436134 นางสาว กรรัตน์ เสมาทอง 2564 9 กำลังศึกษา
6436133 นางสาว ชนัญญา รองสวัสดิ์ 2564 9 กำลังศึกษา
6336587 นางสาว จารศิริ อมาตยกุล 2563 8 กำลังศึกษา
6336586 นางสาว ขวัญข้าว เตชวีรพงศ์ 2563 8 กำลังศึกษา
6336584 นางสาว นันท์นภัส โยธคล 2563 8 กำลังศึกษา
6336581 นางสาว วิภาวี ปราบหงษ์ 2563 8 กำลังศึกษา
6336580 นางสาว รัตนากร วิชัยรัตน์ 2563 8 กำลังศึกษา
6336071 นางสาว ระวิวรรณ หลาวทอง 2563 8 กำลังศึกษา
6336070 นางสาว กมลวรรณ บุญประสพวิทยา 2563 8 กำลังศึกษา
6336069 นางสาว ศีพัณณา สุวรรณเกิด 2563 8 กำลังศึกษา
6336068 นางสาว จริญา แม่นยำ 2563 8 กำลังศึกษา
6237603 นางสาว มนทิรา สุกาญจนาภรณ์กุล 2562 7 กำลังศึกษา
6237602 นางสาว ธนาภรณ์ เนตรสุวรรณ 2562 7 กำลังศึกษา
6237601 นางสาว วราภรณ์ อินทรเนตร์ 2562 7 กำลังศึกษา
6237600 นางสาว พัทธมน จันทร์ดวงดี 2562 7 กำลังศึกษา
6236123 นางสาว ลัคนัย รัตนกิจพิศาล 2562 7 กำลังศึกษา
6236122 นางสาว นิจวรีย์ โซ่จินดามณี 2562 7 กำลังศึกษา
6236121 นางสาว ธัญชนก แปงคำมูล 2562 7 กำลังศึกษา
6236120 นาย สิทธิโชค โล่ภิญโญสิริ 2562 7 กำลังศึกษา
6236119 นางสาว ฐิติรัตน์ สันธิ 2562 7 กำลังศึกษา
6236118 นางสาว อรัญญา จิตติถาวร 2562 7 กำลังศึกษา
6236117 นางสาว คัชนียา หวานอารมณ์ 2562 7 กำลังศึกษา
6236116 นางสาว ชีวาพร อภิรักษ์พนาเขต 2562 7 กำลังศึกษา
6236115 นางสาว กิติพร จันตระกูลชัย 2562 7 กำลังศึกษา
6137747 นางสาว ฤดีมาส สุขพรสวรรค์ 2561 6 กำลังศึกษา
6137746 นางสาว สุภัค เหลืองรุ่งโรจน์ 2561 6 กำลังศึกษา
6137745 นางสาว อิสรินทร์ ศิรินภาพันธ์ 2561 6 กำลังศึกษา
6137744 นางสาว ชุติมา มีแสง 2561 6 กำลังศึกษา
6137743 นางสาว ปนัดดา ธีรวัฒน์เกษม 2561 6 กำลังศึกษา
6137739 นางสาว ธัญญรัตน์ ธนิศาจูมจันทร์ 2561 6 กำลังศึกษา
6137738 นางสาว อภิญญา จะโรจร 2561 6 กำลังศึกษา
6137737 นางสาว ญานิกา เอี่ยมวัชรพงศ์ 2561 6 กำลังศึกษา
6037489 นางสาว ธนารีย์ รังสิมันตศิริ 2560 5 กำลังศึกษา
6037488 นางสาว อชิตา บินกำซัน 2560 5 กำลังศึกษา
6037486 นางสาว ปริญญา แก้วเหลี่ยมจรัส 2560 5 กำลังศึกษา
6036088 นางสาว ชนมล พูลสวน 2560 5 กำลังศึกษา
6036085 นางสาว ภวิษย์พร ทรัพย์มณีสมชัย 2560 5 กำลังศึกษา
6036084 นางสาว สริตา พฤฒิสาร 2560 5 กำลังศึกษา
6036082 นางสาว ปาริฉัตร ล้ำผาสุกจิต 2560 5 กำลังศึกษา
5737082 นาย NICHOLAS RAYMOND CARRIKER 2557 2 กำลังศึกษา