รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน

 

 

 

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประจำปีการศึกษา 2566

 

สาขาจิตเวชศาสตร์

ปี 1 ปี 2 ปี 3

1.พญ.แพรวพรรณ อารยะสัจพงษ์ 

1.พญ.ณิชกานต์ บุญกูล

1.นพ.ชนัยชนม์ เรืองเศรษฐกิจ

2.พญ.กัณฐิกา บุรัสการ 

2.พญ.นฤภร ธิติ​ทรัพย์

2.พญ.นวรรณ ราชาตัน

3.พญ.แพรวรุ่ง พงศ์มานะวุฒิ

3.พญ.ณัฐมน จิรกุลสมโชค

3.นพ.นนทภัทร พิทักษ์กิจรณกร

4.พญ.ณัฐนันท์ จันทร์ดวง

4.นพ.ศักย์จุฑา   บินชัย

4.พญ.ณภัชนันท์ วิสิทธิ์เจริญ

5.พญ.ผกามาส  มาลาสาย

5.นพ.บวรรัตน์ จันทร์เกษม

5.พญ.ทิพญาดา ศรีวชิรวัฒน์

6.นพ.ณัฐภัทร ศรเวช

6.นพ.ธัญนริศ  คำมีรัตน์

6.นพ.อภิวัฒน์ บรรเทา

 

7.นพ.วงศ์พัฒน์ วงศ์รจิต

 
     

                                                      รวมทั้งหมด 19 คน     

 

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4

1.พญ.สโรชา ธรรมเนียม

1.พญ.ศศิภางค์ แช่มชื่น

1.พญ.กาญจนาพร ขันคำนันต๊ะ

1.พญ.อภิญญา  พงศ์วนัสบดี

2. พญ.ภัสสราภา ขนาบแก้ว

2.พญ.ณัชชา เอื้อนฤมลสุข

2.พญ.พงศ์พัชรา จรรยพรพงศ์

2.พญ.สาวิณี  วงศ์เศรษฐี

3.นพ.นิปก หลายรุ่งเรือง

3.พญ.อินซานี กะโด 

3.พญ.ธมลวรรณ สนแดง

3.พญ.ณิชา  จันทร์ประเสริฐ

4.นพ.อัรฟาน เจะอุบง 

4.นพ.ปวีณ ถาวรประดิษฐ์

4.พญ.วิชุดา แดนโพธิ์

4.นพ.ศรัณญ์  มูลศิลป์

           
                                                                                 รวมทั้งหมด 16 คน

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ปี 1   
พญ.นิธิญาณ์ จำปาแดง (จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ)

ปี 2   นพ.ธิติ ภัคดุรงค์ (จิตเวชศาสตร์การนอนหลับ)