รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประจำปีการศึกษา 2563

 

สาขาจิตเวชศาสตร์

ปี 1 ปี 2 ปี 3

1.นพ.ชนัยชนม์ เรืองเศรษฐกิจ

1.พญ.กันต์นภัส กิตยารักษ์

1.พญ.ณัฏฐา สงวนศักดิ์บารมี

2.พญ.นวรรณ ราชาตัน

2.พญ.มโนชา  มงคลิก

2.นพ.แทนทอง รัถยาอนันต์

3.นพ.นนทภัทร พิทักษ์กิจรณกร

3.นพ.พิชญ์  โชคบุญธิยานนท์

3.พญ.ฮัสนา จิสวัสดิ์

4.พญ.ณภัชนันท์ วิสิทธิ์เจริญ

4.พญ.เบญจภรณ์ ธรรมาธร

4.พญ.พัทธ์ธีรา สุวรรณกาญจน์

5.พญ.ทิพญาดา ศรีวชิรวัฒน์

5.พญ.รวิสุดา ค้าของ

5.พญ.สิริกร  สาททอง

6.นพ.อภิวัฒน์ บรรเทา

6.นพ.สมเกียรติ ตันวัฒนะ

6.นพ.พนธกร  บุญเจริญ

7.นพ.วงศ์พัฒน์ วงศ์รจิต

 

7.พญ.ภัณฑิลา  เลี้ยงผ่องพันธุ์
    8.พญ.อภิษฐา  ตันติยาภรณ์

                                                      รวมทั้งหมด 21 คน     

 

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4

1.กาญจนาพร ขันคำนันต๊ะ

1.พญ.อภิญญา  พงศ์วนัสบดี

1.นพ.ธนวิศว์  จำเนียรกาล

1.พญ.วรดา ปีติยา

2.พงศ์พัชรา จรรยพรพงศ์

2.พญ.สาวิณี  วงศ์เศรษฐี

2.พญ.พิมล  การเจริญพงศ์

2.พญ.อัญมณี ลันโทมรัตนะ

3.ธมลวรรณ สนแดง

3.พญ.ณิชา  จันทร์ประเสริฐ

3.พญ.ชุลีพร  ภูวิชยสัมฤทธิ์

3.พญ.กัลยรัตน์ จงพิทักษ์รัตน์

4.วิชุดา แดนโพธิ์

4.นพ.ศรัณญ์  มูลศิลป์

4.พญ.ปารัช  ภิรมย์รัตน์

4.นพ.พชร จันทร์แย้ม

    5.พญ.พรปิยา  ลักขณาศรีวงศ์  
                                                                                 รวมทั้งหมด 16 คน

อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ปี 2    นพ.วิษุวัต สำราญกิจดำรงค์

 

อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ
ปี 1    นพ.จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง

 

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299