รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน

 

 

 

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประจำปีการศึกษา 2566

 

สาขาจิตเวชศาสตร์

ปี 1 ปี 2 ปี 3

1.พญ.วิลาสินี มูลศิลป์

1.พญ.แพรวพรรณ อารยะสัจพงษ์ 

1.พญ.ณิชกานต์ บุญกูล

 2.นพ.สรยุส กิตติสรยุทธ 

2.พญ.กัณฐิกา บุรัสการ

2.พญ.นฤภร ธิติ​ทรัพย์

3.พญ.มัทนพร จึงมั่นคง

3.พญ.แพรวรุ่ง พงศ์มานะวุฒิ

3.พญ.ณัฐมน จิรกุลสมโชค

4.พญ.วรารัตน์ ช่วยพิทักษ์

4.พญ.ณัฐนันท์ จันทร์ดวง

4.นพ.ศักย์จุฑา   บินชัย

5.พญ.นัทธมน สมเรียงวงค์กุล 

5.พญ.ผกามาส  มาลาสาย

5.นพ.บวรรัตน์ จันทร์เกษม

6.พญ.กัญจนจิตต์ รัตนประสิทธิ์

6.นพ.ณัฐภัทร ศรเวช

6.นพ.ธัญนริศ  คำมีรัตน์

7.พญ.กชวรรณ  โยธามาตย์

 

7.นพ.วงศ์พัฒน์ วงศ์รจิต
    8.พญ.ทิพญาดา ศรีวชิรวัฒน์

                                                      รวมทั้งหมด 21 คน     

 

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4
1.พญ.พิมพ์จฉรา  โกมลารชุน           1.พญ.สโรชา ธรรมเนียม           1.พญ.ณัชชา เอื้อนฤมลสุข 1.พญ.กาญจนาพร ขันคำนันต๊ะ

2.นพ.ศุภณัฐ วิโนทัย

2. พญ.ภัสสราภา ขนาบแก้ว

2.พญ.อินซานี กะโด

2.พญ.พงศ์พัชรา จรรยพรพงศ์

3.พญ.พิรามร  บูรณศักดิ์เสถียร 

3.นพ.นิปก หลายรุ่งเรือง 

3.นพ.ปวีณ ถาวรประดิษฐ์               3.พญ.ธมลวรรณ สนแดง

4.พญ.ชนิกานต์ รอดสม

4.นพ.อัรฟาน เจะอุบง 

 

4.พญ.วิชุดา แดนโพธิ์

  5.พญ.ศศิภางค์ แช่มชื่น    
           
                                                                                 รวมทั้งหมด 16 คน

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ปี 1   พญ.กุลธิดา วงค์ปราการสันติ  (จิตเวชศาสตร์การนอนหลับ)
ปี 2   
พญ.นิธิญาณ์ จำปาแดง (จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ)

ปี 2   นพ.ธิติ ภัคดุรงค์ (จิตเวชศาสตร์การนอนหลับ)