วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
 
            " เป็นสถาบันทางการแพทย์สาขาจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตชั้นนำในระดับสากล "
 
 
 
พันธกิจของภาควิชาฯ
 
 1.พันธกิจด้านการศึกษา
 
        รับผิดชอบการเรียนการสอนรวม 4 หลักสูตร คือ
 
              1.1 หลักสูตรจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ 
              1.2 หลักสูตรจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
              1.3 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (นักศึกษาแพทย์) ในรายวิชาทางจิตเวชศาสตร์
              1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
 
2.พันธกิจด้านการวิจัย
 
              โดยคณะอาจารย์ในภาควิชาจิตเวชศาสตร์  ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องทางจิตเวชศาสตร์ ทั้งทางด้านคลินิก, ด้านจิต-สังคม และด้านอื่นๆ โดยมีผลงานเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ   รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 
3.พันธกิจด้านบริการทางการแพทย์
 
              รับผิดชอบการให้บริการทางคลินิกตรวจรักษาผู้ป่วย  ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก (OPD จิตเวช) และหอผู้ป่วยใน (IPD จิตเวช)   โดยให้บริการตรวจรักษาด้านจิตเวชทั่วไป และด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  รวมไปถึงการทำจิตบำบัด ,การให้คำปรึกษา และการทดสอบทางด้านจิตวิทยา
 
4.พันธกิจด้านบริการวิชาการ
 
             จัดการประชุมวิชาการ   ให้ความรู้แก่สังคมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อวิทยุ , สื่อโทรทัศน์ ,  สื่อ social media   และจัดการบรรยาย,การสอน และแนะแนว ด้านจิตเวชศาสตร์ ให้กับ ครู , ผู้ปกครอง และนักเรียน อย่างสม่ำเสมอ