You are here

การเข้าศึกษาดูงาน (Elective) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

การเข้าศึกษาดูงาน (Elective) จะรับแพทย์/นักศึกษาแพทย์จาก 3 กลุ่มหลักสูตรดังนี้

1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
-    รับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่สนใจศึกษาดูงานเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์เท่านั้น
-    ระยะเวลาการศึกษาดูงาน จำนวน 4 สัปดาห์
-    รับผู้ศึกษาดูงานจำนวน 2 คน ต่อเดือน ได้แก่ นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี จำนวน 1 คน และนักศึกษาแพทย์จากสถาบันฯ ภายนอก จำนวน 1 คน 

หมายเหตุ :

 1. กรณีที่มีนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี จำนวน 2 คน ในเดือนนั้น จะไม่รับนักศึกษาแพทย์จากสถาบันฯ ภายนอก
 2. คณะฯ ไม่มีที่พักสำหรับนักศึกษาแพทย์จากสถาบันฯ ภายนอก
 3. กรุณาติดต่อ คุณสุรีย์ วัฒนาสุข โทร. 02-201-1478 ต่อ 501 เพื่อสอบถามช่วงเวลาที่สามารถรับเข้าศึกษาดูงาน

 

 

2. การเข้าศึกษาดูงาน (Elective) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์
*** ขณะนี้จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน Elective เดือนสิงหาคม 2566 ถึง พฤศจิกายน 2566 รับเต็มจำนวนแล้ว ***

 • ระยะเวลาการศึกษาดูงาน จำนวน 1-2 สัปดาห์
 • รับผู้ศึกษาดูงานจำนวน 2 คนต่อเดือน
 • ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ไม่รับผู้ศึกษาดูงาน
 • กรุณาติดต่อ คุณประไพ อยู่ไสว โทร. 02-201-1478 ต่อ 210 เพื่อสอบถามช่วงเวลาที่สามารถรับเข้าศึกษาดูงาน
  และหากสะดวกรับท่านศึกษาดูงาน กรุณาดำเนินการทำแบบฟอร์มเพื่อขอบัตรแสดงตนสำหรับผู้ศึกษาดูงาน ได้ที่ 
  https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/elective/form
 • สถาบันฯ ต้องทำหนังสือเพื่อขอดูงาน โดยเรียนถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และส่งก่อนวันศึกษาดูงานล่วงหน้า 4 สัปดาห์
 • รับบัตรแสดงตนในวันแรกที่มาศึกษาดูงาน ได้ที่ คุณรุจิรา งานการศึกษาหลังปริญญา อาคารบริหาร ชั้น 4      

หมายเหตุ :  คณะฯ ไม่มีที่พักสำหรับผู้ศึกษาดูงานจากสถาบันฯ ภายนอก
                

 

 

 

3. การเข้าศึกษาดูงาน (Elective) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

เฉพาะสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ติดต่อ คุณจอมขวัญ โทร. 02-201-1929 ต่อ 230 
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาดูงาน (Elective) สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

          1. ตรวจสอบตารางวันเข้าศึกษาดูงาน (Elective) (ระยะเวลาการเข้าศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ขึ้นไป)

           
         
           
2. กรอกใบสมัคร

           
         
               
         3. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล (ภายใน 3 วันทำการ)

หมายเหตุ :  - คณะฯ ไม่มีที่พักสำหรับผู้ศึกษาดูงานจากสถาบันฯ ภายนอก
                  - สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณจอมขวัญ โทร. 02-201-1929 ต่อ 230 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299