แบบฟอร์มทำบัตรแสดงตน สำหรับแพทย์ดูงานระยะสั้น (Elective) หลังจากได้รับการตอบรับจากทางภาควิชาเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูล่วนตัว (Personal intentia)

สถาบันที่ท่านกำลังรับการฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน

ภาควิชาที่ท่านขอมา Elective

Select fileChange

[ตัวอย่าง:รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ภาพมีความละเอียดสูง รองรับไฟล์ *.jpg / *.png กรุณากรอกบัตรประชาชนให้เรียบร้อยก่อน upload]

เอกสารเพิ่มเติม

Copyright © Division of Medical Education, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All rights reserved.
-->