คณาจารย์

   

 

 

 

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

พญ.ปัญจภรณ์   วาลีประโคน

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

พญ.ดาวชมพู   นาคะวิโร

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

   
 

 ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 พญ.ธนิตา   ตันตระรุ่งโรจน์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

นพ.มาโนช   หล่อตระกูล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

พญ.สุวรรณี   พุทธิศรี

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

นพ.รณชัย   คงสกนธ์

 ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

นพ.ศิริไชย   หงษ์สงวนศรี

 ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

 

ดร.นพ.ชัชวาลย์   ศิลปกิจ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

อาจารย์พิเศษ

 พญ.นงพงา   ลิ้มสุวรรณ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์  เกียรติคุณ

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

อาจารย์พิเศษ

นพ.ปราโมทย์   สุคนิชย์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

พญ.รัตนา   สายพานิชย์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

นพ.จักรกฤษณ์   สุขยิ่ง

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

   

นพ.มนัท   สูงประสิทธิ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

นพ.พิชัย   อิฏฐสกุล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

   

 นพ.สัญชัย   กุลาดี

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

พญ.พลิศรา   ธรรมโชติ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

พญ.นิดา   ลิ้มสุวรรณ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

พญ.พิชญา กุศลารักษ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV 

 

 นพ.กานต์  จำรูญโรจน์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

พญ.อัมพร ปิติธรรมภรณ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

 

 พญ.พิชญวดี  จิตตโรภาส

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

ดร.พญ.ธนาวดี ประชาสันติ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

  นพ.ดร.มษฐา  ทองปาน

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 นพ.ปิยะวัฒน์  เด่นดำรงกุล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 พญ.พรรษพร  หล่อธีรพงศ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

พญ.พิชชาพร  งามทิพย์วัฒนา

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

นพ.จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 

 

พญ.นิธิญาณ์ จำปาแดง

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

พญ.ณิชวรรณ จงรักษ์ธนกิจ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

   
 

 

 

 

 

อาจารย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พญ.ทานตะวัน   อวิรุทธ์วรกุล

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

อาจารย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พญ.วินิทรา แก้วพิลา

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

       

 

อาจารย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 พญ.มนัสพร   มานัสสถิตย์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

อาจารย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 พญ.กันต์นภัส กิตยารักษ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

อาจารย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พญ.จินิส สีห์รา 

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

อาจารย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 พญ.พิชชาภัสร์ ชินณะราศรี 

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

แพทย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พญ.ณัฐชา เลิศอิทธิพร

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV

แพทย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 พญ.ศรัชชา   เทียนสันติสุข

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

 CV