Content

ในวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยผู้เข้าร่วมอบมทุกท่านจะต้องผ่านการ อบรมนพลักษณ์ขั้นพื้นฐานมาก่อน

แบบทดสอบ ASRS-V1.1; 18 items สมาธิสั้นในผู้ใหญ่

"แท๊บเล็ต" ดาบสองคมที่พ่อแม่ควรจะคิดก่อนซื้อให้ลูก

tablet เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น เด็กหลายคนอาจรบเร้าพ่อแม่ให้ซื้อ หรือพ่อแม่อาจลังเลใจว่าควรซื้อให้หรือไม่...