การศึกษา

 

หลักสูตรการเรียนการสอน

          หลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
               
          1. ระดับปริญญา(นักศึกษาแพทย์)
  • จำนวน 3 หน่วยกิต
  • เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต เปิดสอนทั้งในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย โดยนักศึกษาหมุนเวียนมาศึกษาขณะเรียนอยู่ปี 4 ตลอดปี  ครั้งละประมาณ 20-25 คน   
  • รายละเอียดหลักสูตร
          2. ระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)
 
                    2.1 แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์  
                   2.2 แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

 

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 
          1. สมัครของคณะฯ
  • ทางออนไลน์ http://www2.ra.mahidol.ac.th/mef/index.asp
  • เริ่มสมัครได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ประกาศของแพทยสภา ประมาณวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี
          2. สมัครของแพทยสภา
  • ทางออนไลน์ http://resident.tmc.or.th
  • เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม
          3. สัมภาษณ์หลังแพทยสภากำหนดเขตรับสมัครประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์ โดยสัมภาษณ์พร้อมกับสถาบันที่อยู่ใน กทม.
 
          4. ประกาศผลตามประกาศแพทยสภา
 
!!! อย่าลืม เมื่อสมัครทาง web ของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีแล้ว ต้องสมัครของแพทยสภาด้วย จึงจะถือสมัครเป็นทางการ !!!
 
 

เบอร์ติดต่อ

 
          แพทยสภา คุณภัคสวีร์ แก่นโพธิ์ 02-5901880
 
          หน่วยการศึกษาหลังปริญญาของคณะฯ 02-2011060  
 
          นางสาวประไพ อยู่ไสว ผู้ประสานงานหลักสูตรของภาควิชาฯ 02-2011478 ต่อ 220