ประวัติภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ประวัติภาควิชาจิตเวชศาสตร์

     หน่วยงานด้านจิตเวชศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2514โดยเป็นหน่วยจิตเวชศาสตร์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ มี พญ.ศรีธรรม ธนะภูมิ เป็นหัวหน้าหน่วย เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์และการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชเพียงผู้เดียวในระยะแรก

      หน่วยจิตเวชศาสตร์ในยุคนั้นรับผิดชอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 และปีที่ 6 รวมทั้งให้บริการการสอนระดับปริญญาตรีในวิชาจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตแก่นักศึกษาอื่นๆและรับผิดชอบการสอนหลักสูตรระดับหลังปริญญาของคณะแพทยศาสตร์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์พิเศษจากสถาบันสมทบของคณะแพทยศาสตร์ มาช่วยในการสอน และรับนักศึกษาแพทย์ไปปฏิบัติงานมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน

     นอกจากนั้นหน่วยจิตเวชศาสตร์ยังให้การบริการ ทั้งด้านการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวช ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน บริการรับปรึกษาผู้ป่วยในจากภาควิชาอื่น และจากหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งไปถึง การบริการการทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและการบริการทางวิชาการ

     เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2523 หน่วยจิตเวชศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โดยมีอาจารย์ 2 ท่าน คือรศ.พญ.ศรีธรรม ธนะภูมิ เป็นหัวหน้าภาควิชาและผศ.นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์  เป็นรองหัวหน้าภาควิชาฯ โดยมีสำนักงานและห้องตรวจผู้ป่วยนอก อยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 2  จนต่อมา ได้ย้ายสำนักงานภาควิชาฯ ไปอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 7เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2525 และย้ายห้องตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช ไปอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2526 ต่อมาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ก่อตั้งอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวช อยู่ที่ชั้น 3 และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2538

     ปัจจุบันภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับผิดชอบการเรียนการสอนทั้งในระดับก่อนปริญญา ได้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และระดับหลังปริญญา ได้แก่ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัว 
      ด้านการบริการมีการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะด้าน ได้แก่ คลีนิกโรคสมองเสื่อม และคลีนิกปัญหาการเรียนรู้ในเด็ก ปัจจุบันมีคลินิกเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นอีกหลายคลินิก ได้แก่ คลินิกโรคย้ำคิดย้ำทำ คลินิกภาวะนอนไม่หลับ คลินิกจิตบำบัด คลินิกครอบครัวบำบัด และศูนย์การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า (ECT Center)    

      นอกจากนี้ ภาควิชายังได้จัดโปรแกรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสม่ำเสมอในเรื่อง การพัฒนาตนเองตามแนวนพลักษณ์ (enneagram)  จิตบำบัดแนวซาเทีย์ (SATIR Transformational Systemic Therapy)  

 

 

รายนามหัวหน้าภาควิชา

รศ.พญ.ศรีธรรม ธนะภูมิ พ.ศ.2523 - พ.ศ.2531
รศ.นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ พ.ศ.2531 - พ.ศ.2539
ศ.พญ.นงพงา  ลิ้มสุวรรณ พ.ศ.2539 - พ.ศ.2545
ผศ.นพ.ธนา  นิลชัยโกวิทย์ พ.ศ.2545 - พ.ศ.2547
รศ.นพ.ชัชวาลย์  ศิลปกิจ พ.ศ.2547 - พ.ศ.2553
ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล พ.ศ.2553 - พ.ศ.2561
รศ.พญ.สุวรรณี พุทธิศรี พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน

 

วิสัยทัศน์
 
            "เป็นสถาบันทางการแพทย์สาขาจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิตชั้นนำในระดับสากล"
 
 
 
พันธกิจของภาควิชาฯ
 
 1.พันธกิจด้านการศึกษา
 
        รับผิดชอบการเรียนการสอนรวม 5 หลักสูตร คือ
 
              1.1 หลักสูตรจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์
              1.2 หลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
              1.3 หลักสูตรจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 
              1.4 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (นักศึกษาแพทย์) ในรายวิชาทางจิตเวชศาสตร์
              1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
 
2.พันธกิจด้านการวิจัย
 
              โดยอาจารย์ในภาควิชาฯ มีการศึกษาวิจัยทั้งด้านคลินิก ด้านจิต-สังคม และด้านอื่นๆ โดยมีผลงานเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
 
3.พันธกิจด้านบริการทางการแพทย์
 
              รับผิดชอบให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกให้การตรวจด้านจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น การทำจิตบำบัด
การทดสอบทางจิตวิทยา การให้คำปรึกษา 
 
4.พันธกิจด้านบริการวิชาการ
 
             จัดประชุมวิชาการ ให้ความรู้แก่สังคมผ่านสื่อต่างๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  social media  และจัดการบรรยายและแนะแนว
ด้านจิตเวชศาสตร์แก่ครู ผู้ปกครองและนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ