ทุนฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวช จากกรมสุขภาพจิต

 

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

หลักการและเหตุผล

     กรมสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานหลัก ในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนทั้งประเทศ แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ที่มี ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านจิตเวช โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตแพทย์ จึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาจิตแพทย์ขาดแคลน โดยการรับสมัครแพทย์ใช้ทุนรัฐบาล (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โดยไม่ต้องเข้าโครงการเพิ่มพูนทักษะและไม่ต้องรอให้พ้นกำหนดการทดลองปฏิบัติ ราชการตามกฎ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553

วัตถุประสงค์ในการให้ทุน

     เพื่อเพิ่มจำนวนแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช ในกรมสุขภาพจิตให้มากขึ้น โดยการเป็นต้นสังกัดส่งแพทย์ใช้ทุนรัฐบาล เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตเวช

กลุ่มเป้าหมาย

     แพทย์ใช้ทุนรัฐบาล (นักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 6 ) ที่สมัครใจไปปฏิบัติงานใช้ทุน ณ กระทรวงสาธารณสุข

คุณสมบัติผู้รับทุนการฝึกอบรม

     1. จะต้องเป็นแพทย์ทุนรัฐบาลที่จะสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2556 และสมัครใช้ทุนในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
    2. จะต้องได้รับการคัดเลือกจากกรมสุขภาพจิต เพื่อรับรองการเป็นต้นสังกัด
    3. จะต้องได้รับการคัดเลือกจากสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ให้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร ทั้งนี้ หากไม่ผ่านการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม กรมสุขภาพจิตจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการรับรองเป็นต้นสังกัด

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทุนฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

     ได้แก่ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 2 สาขา คือ
     1. สาขาจิตเวชศาสตร์
     2. สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

การสมัครเข้ารับทุนการฝึกอบรม

     1. ตรวจสอบข้อมูลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กำหนดการรับสมัคร ได้ทาง www.dmh.go.th
หรือ www.hr.dmh.go.th
     2. หลักฐานการสมัคร
       - หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นปีที่ 6
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

       สมัครทางไปรษณีย์ หรือ ทางเว็บไซต์ โดยการกรอกข้อมูลในใบสมัคร ส่งไปที่
      

                 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
                 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
      

                 สามารถ Download ใบสมัคร และทำเป็น File ส่งไปที่ E–mail : personal_dmh@hotmail.com

       สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

การจัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานใช้ทุน

       กรมสุขภาพจิต จะจัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานใช้ทุนตามความเหมาะสมในหน่วยงานต่างๆ สังกัดกรมสุขภาพจิตส่วนภูมิภาค

       »หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต

พันธะสัญญาในการรับทุน

     ผู้ได้รับทุนฝึกอบรม จะต้องทำสัญญาใช้ทุนกับกรมสุขภาพจิต ภายใต้เงื่อนไขเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานใช้ทุนในหน่วยงานที่กรมสุขภาพจิตกำหนด เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 เท่า ของระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมรวมกับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

     กรณีไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวได้ จะต้องชำระค่าปรับเป็นเงินจำนวน 1 เท่า ของเงินเดือนที่ได้รับระหว่างการฝึกอบรมรวมกับเงินที่ได้รับขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์ พร้อมทั้งเบี้ยปรับตามกฎหมาย

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางลัดดา มากเพชร โทร. 0-2590-8404   

*** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาข้อมูลล่าสุดได้ที่ www.dmh.go.th หรือ www.hr.dmh.go.th ครับ ***