บุคลากร

 

งานบริหารทั่วไปและธุรการ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 
 


ธัญลักษณ์ กองชัยมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เลขานุการภาควิชาจิตเวชศาสตร์
(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ)

 

 
สุรีย์ วัฒนาสุข
นักวิชาการศึกษา
หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก
รับผิดชอบงาน

งานหลักสูตรนักศึกษาแพทย์
ประไพ อยู่ไสว
นักวิชาการศึกษา
หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก
รับผิดชอบงาน

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
-สาขาจิตเวชศาสตร์ 
จอมขวัญ นามสูตร
นักวิชาการศึกษา
หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก
รับผิดชอบงาน

1.งานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
-สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
2.หลักสูตรปริญญาโทสาขาจิตวิทยาเด็ก,วัยรุ่นและครอบครัว
ญาติมา เกตะมะ
นักวิชาการศึกษา

หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก
รับผิดชอบงาน
1.หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
- อนุสาขาสาขาจิตเวชผู้สูงอายุ
- อนุสาขาจิตเวชการนอนหลับ
2.หลักสูตร ป.บัณฑิตฯ
3.งานบริการวิชาการ
ภัทรพร วิสาจันทร์
นักวิจัย
หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก
รับผิดชอบงาน
งานวิจัย 
(จิตเวชศาสตร์)
สุดาวรรณ จุลเกตุ
นักจิตวิทยาคลินิก
หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก
รับผิดชอบงาน
งานวิจัย 
(จิตเวชฯเด็กและวัยรุ่น)
นพรัตน์ เขื่อนขันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยสนับสนุนทั่วไป
(งานการเงินและพัสดุ)
ปรัชญาภรณ์ เลิศสุภานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยสนับสนุนทั่วไป
รับผิดชอบงาน
1.งานบุคคลและสวัสดิการของภาคฯ
2.งานการประชุม

 
ศิวภรณ์ พิมดีด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร
หน่วยสนับสนุนทั่วไป
รับผิดชอบงาน
งาน
สารบรรณของภาควิชาฯ
 
จรัญ มะลิสุ่น
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

หน่วยสนับสนุนทั่วไป
รับผิดชอบงานโสตทัศนศึกษา
จำนงค์ ต่วนพิมาย
แม่บ้าน
หน่วยสนับสนุนทั่วไป
รับผิดชอบงาน
1.บริการด้านสถานที่
2.การจัดอาหารเลี้ยง
 
 

 

ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
( PARAMEDIC ด้าน จิต-สังคม )

ปฏิบัติงานที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก OPD

 

 
สุคนธ์พณิช ธตพันธ์พงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
จิตเวชผู้สูงอายุ และการนอนหลับ
ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
(PARAMEDIC ด้าน จิต-สังคม)

 
จิรนุช จิตราทร
นักจิตวิทยาคลินิก

ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
( PARAMEDIC ด้าน จิต-สังคม )
จารุณี วิทยาจักษุ์
นักจิตวิทยาคลินิก

ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
( PARAMEDIC ด้าน จิต-สังคม )

ปาริชาต ขำสำราญ
นักจิตวิทยาคลินิก

ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
( PARAMEDIC ด้าน จิต-สังคม )

นรินทร์ ปลื้มจิตต์
นักจิตวิทยาคลินิก

ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
( PARAMEDIC ด้าน จิต-สังคม )

พงศกร รุ่งวิทยานุวัฒน์
นักจิตวิทยาคลินิก

ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
( PARAMEDIC ด้าน จิต-สังคม )

นางสาวพิมลวรรณ คำผลศิริ 
นักสังคมสงเคราะห์

ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
( PARAMEDIC ด้าน จิต-สังคม )
นางสาวจุฑาวรรณ เครือเทศน์
นักสังคมสงเคราะห์
ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
( PARAMEDIC ด้าน จิต-สังคม )
นางสาวปาริฉัตร นวมนาม
นักสังคมสงเคราะห์
ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
( PARAMEDIC ด้าน จิต-สังคม )
   
เพียงใจ ทองพวง
ครูการศึกษาพิเศษ

ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
( PARAMEDIC ด้าน จิต-สังคม )

พลินท์ชฎา พัชราพิสิฐกุล
นักกิจกรรมบำบัด

ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
( PARAMEDIC ด้าน จิต-สังคม )

ยุมณีย์ ยีดิง
นักกิจกรรมบำบัด

ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
( PARAMEDIC ด้าน จิต-สังคม )