หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (รายวิชาด้านจิตเวชศาสตร์)

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (นักศึกษาแพทย์) (รายวิชาด้านจิตเวชศาสตร์) 

         วิชาจิตเวชศาสตร์มีจำนวน 3 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปิดสอนทั้งในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย โดยนักศึกษาหมุนเวียนมาศึกษาตลอดปี 4 ครั้งละประมาณ 15-20 คน

นักศึกษาจะเรียนรู้เกี่ยวกับ

          โรค กลุ่มอาการ ภาวะทางจิตเวชศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา ฝึกทักษะการสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจสภาพจิต การวินิจฉัยแยกโรค ปัญหาทางจิตเวชที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาพยาบาลปัญหาฉุกเฉิน หลักการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว การใช้ยาทางจิตเวชสำหรับแพทย์ทั่วไป การให้คำปรึกษาจิตบำบัดแบบประคับประคอง การสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ลักษณะการเรียน

          ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายในห้องเรียน การดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย การฝึกสัมภาษณ์ผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก การออกหน่วยสุขภาพจิตโรงเรียน

  • ตัวอย่างหัวข้อการอภิปรายและบรรยายในห้องเรียน เช่น

• อาการวิทยา การจำแนกโรคและความผิดปกติทางจิตเวชศาสตร์
• การสัมภาษณ์ทางจิตเวชและการตรวจสภาพจิต
• จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการฆ่าตัวตาย
• โรคจิตและโรคจากสาเหตุทางกาย
• ภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า
• ผู้ป่วยจิตเวชที่มาพบแพทย์ด้วยอาการทางกาย
• การใช้ยาทางจิตเวช
• หลักการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว
• การให้คำปรึกษาและจิตบำบัดแบบประคับประคอง
• การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
• การติดสารเสพติดและการใช้สารในทางที่ผิด
• สุขภาพจิตเวชเด็กวัยรุ่น

การประสานงานด้านการเรียนการสอนในภาควิชา

          นักศึกษาที่มีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนสามารถ ติดต่อ 
                    คุณสุรีย์ วัฒนาสุข ธุรการภาควิชา (โทร 02-201-1478 ต่อ 221)
                    เพื่อช่วยเหลือ และประสานงานด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา

          ถ้านักศึกษาต้องการคำปรึกษาปัญหาส่วนตัว
                    นักศึกษาสามารถติดต่อเองได้โดยตรงกับอาจารย์ประจำกลุ่มหรืออาจารย์ท่านอื่นที่นักศึกษาสะดวกจะพบ

สถานที่เรียน

          1. สำนักงานภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7
          2. หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 9
          3. หอผู้ป่วยในจิตเวช อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 3
          4. หน่วยงานที่ให้บริการทางจิตเวชภายนอก คณะแพทศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การลาป่วย – ลากิจ

          นักศึกษาทุกคนที่จะลาป่วย ลากิจ จะต้องมารับแบบฟอร์มที่ธุรการภาควิชาฯ เพื่อนำไปกรอกรายละเอียด และนำใบลานั้นไปเสนอให้อาจารย์ประจำกลุ่มเพื่อเซ็นอนุญาตทุกครั้งแล้วจึงนำมาส่งให้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาภาควิชาฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการขอลาหยุดดังนี้

          1. การลาป่วย

  • จะต้องส่งใบลาในวันรุ่งขึ้น
  • หากจำเป็นต้องลาติดต่อกัน 2 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์แนบใบลามาด้วย

          2. การลากิจ

  • จะต้องส่งใบลาล่วงหน้า 1 วัน หรือรีบแจ้ง “คุณสุรีย์” เพื่อดำเนินการต่อ

          3. การขาดชั่วโมงการเรียนในห้องเรียนและการปฏิบัติงาน

                 ในขณะปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ถ้านักศึกษาขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลสมควร จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบลงกอง
          รวมถึงไม่ผ่านการประเมินผลในด้านการปฏิบัติงาน

!!! รวมเวลาการลาป่วย–ลากิจ ต้องไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนในวันราชการ จึงจะมีสิทธิ์ในการสอบลงกอง !!!

แนวทางหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป