ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์

 


ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์ (จิตเวชศาสตร์ )

เป็นหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการสนับสนุนทางคลินิกในการตรวจรักษาผู้ป่วย  ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก (OPD จิตเวช) และหอผู้ป่วยใน (IPD จิตเวช)   โดยสนับสนุนในการให้บริการตรวจรักษาด้านจิตเวชทั่วไป และด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  รวมไปถึงการทำจิตบำบัด ,การให้คำปรึกษา และการทดสอบทางด้านจิตวิทยา

ฝ่ายการพยาบาล (จิตเวชศาสตร์)

พยาบาลจิตเวชประจำหน่วยผู้ป่วยนอกทำหน้าที่บริหารจัดการระบบนัดติดตามการรักษา และเป็นสมาชิกของทีมการรักษามีหน้าที่ประเมินผู้ปวยแรกรับ จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน ทำหน้าที่ฉีดยา ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ เช่น กลุ่มให้ความรู้เรื่องโรคจิตเภท กลุ่มให้ความรู้เรื่องยาลิเทียม ทำกลุ่มสุขภาพจิตศึกษา กลุ่มบำบัดเช่น กลุ่มบำบัดสำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด กลุ่มญาติผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

นอกจากนี้ทีมพยาบาลผู้ป่วยร่วมในทีมจิตเวชรับปรึกษาซึ่งดูแลผู้ป่วยที่ส่งปรึกษาจากแผนกอื่น 

งานสังคมสงเคราะห์ด้านจิตเวชศาสตร์
หน่วยสนับสนุนบริการทางการแพทย์ PARAMEDIC (จิต-สังคม)

นักสังคมสงเคราะห์จิตเวชเป็นสมาชิกของทีมการรักษาที่มีบทบาทสำคัญในการประเมินและให้การช่วยเหลือในด้านสังคมซึ่งครอบคลุมปัจจัยด้านครอบครัว เศรษฐกิจ สิทธิ และสวัสดิการสำหรับผู้ป่วย นักสังเคราะห์จะประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยจิตเวชใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี 

กิจกรรมหลักที่นักสังคมสงเคราะห์จิตเวชปฏิบัติได้แก่ การทำจิตบำบัดรายบุคคลและครอบครัว การทำกลุ่มบำบัด การเยี่ยมบ้านเพื่อวางแผนการรักษา ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพ  หน่วยสังคมสงเคราะห์จิตเวชของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดียังเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานจิตวิทยาคลินิก
หน่วยสนับสนุนบริการทางการแพทย์ PARAMEDIC (จิต-สังคม)

นักจิตวิทยาคลินิกทำหน้าที่ประเมินทางจิตวิทยาได้แก่ การประเมินบุคลิกภาพ จิตพยาธิสภาพ ความสามารถในเรียนระดับเชาว์ปัญญา และสมรรถภาพสมอง นอกจากนี้นักจิตวิทยายังสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการฝึกการผ่อนคลาย การทำกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้ป่วยใน  

หน่วยจิตวิทยาคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถานที่ฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาจิตวิทยาคลินิกระดับปริญญาตรีจากหลายสถาบัน และเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานสำหรับผู้ต้องการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก