หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

กลับสู่หน้า หลักสูตรปริญญาโท

 

รู้จักหลักสูตร....

            เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อปัญหาสำคัญของประเทศ และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ทำให้มีอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายสถาบันที่รวมกันเปิดสอนหลักสูตรนี้มีคลินิกตรวจรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น ที่เข้มแข็งโดยเฉพาะงานสุขภาพจิตโรงเรียนและการร่วมมือกับชุมชน ทำให้นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการฝึกปฎิบัติ จนมีความรู้ความสามารถและทักษะทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

 

ปรัชญา

            ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการแก้ไข ป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว โรงเรียน และสังคมในระดับสูง โดยกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์และจรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ อีกทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นเพื่อให้สามารถแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อช่วยเหลือเด็ก วัยรุ่นและอีกทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ และมีคุณลักษณะของนักวิชาการด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว โดยความสาคัญที่ประเทศมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต เด็ก และวัยรุ่นซึ่งเป็นปัญหาสาคัญเร่งด่วงและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นมีความก้าวหน้ามากในปัจจุบัน จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างลึกซึ้งด้านสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวที่มีคุณภาพสูง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว และสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

๒. มีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพจิต ประเมิน ช่วยเหลือ และฟื้นฟูด้านจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๓. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ตลอดจนมีคุณลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล

๔. มีลักษณะส่วนบุคคลที่ดีด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว มีความเป็นผู้นำความสามารถในการทางานเป็นทีมในองค์กร ชุมชน และสังคม รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการเรียนรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาตนเองจากภายใน
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร นักศึกษาจะสามารถ

๑. มีความรู้ความเข้าใจ และบูรณาการองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว เพื่อการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

๒. มีทักษะในการประเมิน สร้างเสริม ช่วยเหลือ และฟื้นฟูทางด้านสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

๓. พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว

๔. มีคุณลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) ของมหาวิทยาลัยมหิดลและมีความสามารถในการพัฒนาตนเองจากภายใน

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแบบวิชาการ (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)

(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาสาขาวิชาจิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕

(๓) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

(๔) มีประสบการณ์ทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว อย่างน้อย ๑ ปี

(๕) คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

(๖) ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ (๒) (๓) และ (๕) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แบบวิชาชีพ

(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาสาขาวิชาจิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕

(๓) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

(๔) มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว อย่างน้อย ๑ ปี

(๕) คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

(๖) ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ (๒) (๓) และ (๕) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

๑. นักจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
๒. นักจิตวิทยาโรงเรียน
๓. นักวิชาการด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
๔. นักวิจัยด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
๕. ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
 

จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร

ประมาณ 15 คน

*จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัย*

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่            

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)
(กดที่นี่เพื่อโหลดไฟล์
PDF ของหลักสูตร)

ติดตามการรับสมัครได้ที่  

 http://www.grad.mahidol.ac.th/     
                                         
 https://www.facebook.com/CAFpsychology/

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทร 024194296 คุณอารีย์ , 024194298 คุณเสาวณี