อาจารย์ / บุคคลากรในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

กลับสู่หน้า หลักสูตรปริญญาโท


ประธานหลักสูตร
 

ดร.พัชรินทร์​ เสรี

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : การศึกษาพิเศษ

สถาบันฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

 

นพ.ศิริไชย   หงษ์สงวนศรี

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               โรงพยาบาลรามาธิบดี

พญ.สุวรรณี   พุทธิศรี

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               โรงพยาบาลรามาธิบดี

พญ.นงพงา   ลิ้มสุวรรณ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               โรงพยาบาลรามาธิบดี

นพ.ปราโมทย์   สุคนิชย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               โรงพยาบาลรามาธิบดี

นพ.มนัท   สูงประสิทธิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               โรงพยาบาลรามาธิบดี

พญ.นิดา   ลิ้มสุวรรณ

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               โรงพยาบาลรามาธิบดี

นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               โรงพยาบาลรามาธิบดี

พญ.พลิศรา   อังศุสิงห์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               โรงพยาบาลรามาธิบดี

พญ.พรรษพร  หล่อธีรพงศ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               โรงพยาบาลรามาธิบดี

นพ.ดร.มษฐา  ทองปาน

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               โรงพยาบาลรามาธิบดี

นางธัญลักษณ์ กองชัยมงคล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

               (งานหลักสูตรปริญญาโท)
สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
              โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 

นพ.ชาญวิทย์ ภรนพดล

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               ศิริราชพยาบาล

พญ.สุพร อภินันทเวช

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               ศิริราชพยาบาล

พญ.สิรินัดดา ปัญญาภาส

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               ศิริราชพยาบาล

นพ.ดร.นันทวัช สิทธิรักษ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               ศิริราชพยาบาล

ดร.วัจนินทร์ โรหิตสุข

ตำแหน่งทางวิชาการ :

สาขาที่เชี่ยวชาญ : การให้คำปรึกษาครอบครัว

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               ศิริราชพยาบาล

นพ.วัลลภ อัจฉริยะสิงห์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               ศิริราชพยาบาล

นางประพิมพ์ อิงคนานุวัฒน์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

สาขาที่เชี่ยวชาญ : การศึกษาพิเศษ

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

               ศิริราชพยาบาล

นางนุชเนตร ดำรงรุ่งเรือง

ตำแหน่งทางวิชาการ :

สาขาที่เชี่ยวชาญ : การศึกษาพิเศษ

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               ศิริราชพยาบาล

นางสาวรัษฎาภรณ์ อินิจา

ตำแหน่งทางวิชาการ :

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตวิทยาคลินิก

สถาบันฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
               ศิริราชพยาบาล

 

 

 

 

   

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Adolescent medicine

สถาบันฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
               และครอบครัว

พญ.หัทยา ดำรงค์ผล

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
               และครอบครัว

ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ประชากรศาสตร์

สถาบันฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
               และครอบครัว

ดร. บัญญัติ ยงย่วน

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ประชากรศาสตร์

สถาบันฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
               และครอบครัว

ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ประชากรศาสตร์

สถาบันฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
               และครอบครัว

ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Media studies

สถาบันฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
               และครอบครัว

ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Early childhood

สถาบันฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
               และครอบครัว

ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

สถาบันฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
               และครอบครัว

ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : สมองและพฤติกรรม

สถาบันฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
               และครอบครัว

ดร.พัชรินทร์​ เสรี

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : การศึกษาพิเศษ

สถาบันฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
               และครอบครัว

พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Developmental and behavioral pediatrician

สถาบันฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
               และครอบครัว

นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
               และครอบครัว

นางมะลิรมย์ หัสดินรัตน์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตวิทยาคลินิก

สถาบันฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
               และครอบครัว