คลินิกนอกเวลา

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คลินิกนอกเวลา  จันทร์ - พฤหัสบดี เวลาตรวจ 16.30 - 19.30 น.เสาร์ เวลาตรวจ 8.00 – 12.00 น. (คิดค่าบริการทางการแพทย์)

 

 วัน  จิตเวชศาสตร์ทั่วไป  จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
 จันทร์ นพ.อนันต์ ธนาประเสริฐกรณ์
พญ.รัตนา สายพานิชย์

นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
ผศ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

 อังคาร นพ.มาโนช หล่อตระกูล
นพ.ปิยะวัฒน์ เด่นดำรงกุล
นพ.จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง

 
พญ.ณิชวรรณ จงรักษ์ธนกิจ
 พุธ พญ.นิธิญาณ์ จําปาแดง
นพ.จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง
นพ.สัญชัย   กุลาดี

นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
นพ.มษฐา  ทองปาน

 พฤหัส

นพ.อนันต์ ธนาประเสริฐกรณ์
พญ.ณัฏฐินี จันทรรัตโนทัย

 
 ศุกร์

พญ.ณัฏฐินี จันทรรัตโนทัย
พญ.พิไลภัสสร์ ฉัตรชัยกุลศิริ

นพ.มษฐา  ทองปาน
 เสาร์

นพ.กานต์  จำรูญโรจน์
พญ.ณัฏฐินี จันทรรัตโนทัย

พญ.ณัฎฐพัชร์ ลําเลียงพล
นพ.พีรพล ภัทรนุธาพร

พญ.พิชญา กุศลารักษ์

พญ.นิดา   ลิ้มสุวรรณ
นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

 

กรุณาโทรเพื่อนัดเวลาตรวจ ที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เบอร์โทรศัพท์ 
02-2011235, 02-2011726

*** ถ้าท่านไม่สามารถมาพบแพทย์ตามนัดกรุณาติดต่อขอเลื่อนนัดล่วงหน้าในเวลา 16.30-19.00 น. ในวัน จ-ศ และ 9.00-12.00 น.ในวันเสาร์ ***