ศิษย์เก่า

รายชื่อแพทย์ที่ผ่านการอบรมแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
    

 

ชื่อ-นามสกุล

จบ พ.ศ.

สาขา

สถานที่ทำงาน

217.นพ.จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง 2566 อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
216.พญ.พรปิยา  ลักขณาศรีวงศ์ 2566 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
215.พญ.ปารัช  ภิรมย์รัตน์ 2566 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.ปากช่องนานา
214.พญ.ชุลีพร  ภูวิชยสัมฤทธิ์ 2566 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.ราชบุรี  
213.พญ.พิมล  การเจริญพงศ์ 2566 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
212.นพ.ธนวิศว์  จำเนียรกาล 2566 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
211.นพ.พิชญ์  โชคบุญธิยานนท์ 2566 จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
210.นพ.สมเกียรติ ตันวัฒนะ 2566 จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลา
209.พญ.เบญจภรณ์ ธรรมาธร 2566 จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
208.พญ.รวิสุดา ค้าของ 2566 จิตเวชศาสตร์ รพ.สวนสราญรมย์
207.พญ.มโนชา  มงคลิก 2566 จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
206.พญ.กันต์นภัส กิตยารักษ์ 2566 จิตเวชศาสตร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
205.นพ.วิษุวัต สำราญกิจดำรงค์ 2565 อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 
204.นพ.พชร  จันทร์แย้ม 2565 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ. ยุวประสาทไวทโยปถัมถ์
203.พญ.กัลยรัตน์  จงพิทักษ์รัตน์ 2565 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.กำแพงเพชร
202.พญ.วรดา  ปีติยา 2565 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ม.แม่ฟ้าหลวง สำนักแพทยศาสตร์
201.พญ.อัญมณี  ลันโทมรัตนะ 2565 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.สมุทรปราการ
200.พญ.ณัฎฐา   สงวนศักดิ์บารมี  2565 จิตเวชศาสตร์ รพ.สวนสราญรมย์
199.พญ.อภิษฐา  ตันติยาภรณ์ 2565 จิตเวชศาสตร์ รพ.นครนายก
198.พญ.ภัณฑิลา  เลี้ยงผ่องพันธุ์ 2565 จิตเวชศาสตร์ รพ.บุรีรัมย์
197.นพ.พนธกร  บุญเจริญ 2565 จิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
196.พญ.สิริกร  สาททอง 2565 จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
195.พญ.พัทธ์ธีรา  สุวรรณกาญจน์ 2565 จิตเวชศาสตร์ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
194.พญ.ฮัสนา  จิสวัสดิ์ 2565 จิตเวชศาสตร์ รพ.ตรัง
193.นพ.แทนทอง รัถยาอนันต์ 2565 จิตเวชศาสตร์ รพ.นครพิงค์
192.พญ.กิตติกุล เทียมแก้ว 2564 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่
191.พญ.นันทิกา อนันต์ถาวรวงศ์ 2564 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.สวรรค์ประชารักษ์
190.พญ.รชนิศ  เย็นสบาย 2564 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.สุราษฎร์ธานี
189.พญ.หทัยภัทร  วิทยศักดิ์พันธุ์ 2564 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.ชลบุรี
188.พญ.ชรชล สัชฌบดี 2564 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.ตากสิน
187.นพ.ธงไท เธียรสุคนธ์ 2564 จิตเวชศาสตร์ รพ.วชิระภูเก็ต
186.พญ.พรรณปพร  รอดวัณโณ 2564 จิตเวชศาสตร์ รพ.เจ้าพระยายมราช
185.พญ.ชฎารัตน์ อุดมแสวงโชค 2564 จิตเวชศาสตร์ รพ.ดำเนินสะดวก
184.นพ.เกรียงศักดิ์ ใจกล้า 2564 จิตเวชศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง สำนักแพทยศาสตร์
183.พญ.พลอยไพลิน  โพธิเพียรทอง 2564 จิตเวชศาสตร์ รพ.สมุทรสาคร
182.พญ.จุฑาทิพย์  สาระวิถี 2564 จิตเวชศาสตร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
181.พญ.พิชชาพร  งามทิพย์วัฒนา 2564 จิตเวชศาสตร์ ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
180.พญ.สวรรยา เสาวภาพ 2563 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.นครปฐม
179.พญ.เกวลี  ชัยสุวรรณรักษ์ 2563 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.เจ้าพระยายมราช
178.นพ.อุดมพร บุญยประเสริฐ 2563 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.พระนครศรีอยุธยา
177.พญ.ธนพรรณ  บูรณพิเชษฐ 2563 จิตเวชศาสตร์ รพ.พระพุทธบาท
176.พญ.ชัชชญา  เพียรจงกล 2563 จิตเวชศาสตร์ รพ.พระนครศรีอยุธยา
175.พญ.ศิรประภา วรอาภรณ์ 2563 จิตเวชศาสตร์ รพ.พระนั่งเกล้า
174..พญ.นภสร วิศิษฏ์ศาสตร์กุล 2563 จิตเวชศาสตร์ รพ.ชัยนาทนเรนทร
173.นพ.ณัชพล เติมพรเลิศ 2563 จิตเวชศาสตร์ รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์
172.พญ.พัทธมน เจริญรัตน์ 2563 จิตเวชศาสตร์  รพ.วารินชำราบ

171.พญ.กนกพร สาคร

2562

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.สมุทรปราการ

170.ภัทรพร ปานดี

2562

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.สวนสราญรมย์

169.พญ.พรรษพร หล่อธีรพงศ์

2562 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

168.นพ.ดร.มษฐา ทองปาน

2562 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

167.นพ.ฮาริส มะซัน

2562 จิตเวชศาสตร์ รพ.ยะลา

166.พญ.อัญชิดา ขำแก้ว

2562 จิตเวชศาสตร์ รพ.พระเจ้าตากสินมหาราช

165.พญ.อภิชยา ลิขิตนุกูล

2562 จิตเวชศาสตร์ รพ.พระนครศรีอยุธยา

164.นพ.สานิตย์ ศรีเพชร

2562 จิตเวชศาสตร์ รพ.อุตรดิตถ์

163.พญ.วรัมพร ยื่งยืน

2562 จิตเวชศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
162.ดร.พญ.ประวีณ์นุช เพ็ญภาสกานต์ 2562 จิตเวชศาสตร์ รพ.หัวเฉียว
161.พญ.ชนิกานต์ อนุวัตรเกษม 2562 จิตเวชศาสตร์ รพ.ปทุมธานี
160.พญ.สุชาวดี พงศ์ธนวิสุทธิ์ 2561 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภ.จิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
159.พญ.อธิชาดา อธิพงษ์อาภรณ์ 2561 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.ลพบุรี
158.พญ.เพ็ญประภา เหมมณี 2561 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.ตรัง
157.พญ.จรีภรณ์ จินต์ปัญญกุล 2561 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.นราธิวาส
156.พญ.ไพลิน แก้วลาย 2561 จิตเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ รามาธิบดี
155.พญ.วลี  รัตนวัตร์ 2561 จิตเวชศาสตร์ รพ.ศูนย์ขอนแก่น
154.นพ.นที  วีรวรรณ 2561 จิตเวชศาสตร์ ภ.จิตเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
153.นพ.ธนานันท์  นุ่มแสง 2561 จิตเวชศาสตร์ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
152.พญ.พรทิพย์ ศรีโสภิต 2561 จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระรามเก้า
151.พญ.นูรอน ยะผา 2561 จิตเวชศาสตร์ รพ.ยะลา
150.พญ. ดุษณี ตระกูลช่าง 2561 จิตเวชศาสตร์ รพ.หัวหิน
149.พญ.วีราณี เจริญวงศ์ศักดิ์ 2560 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
148.พญ.ศิราดา จิตติวรรณ 2560 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.มนารมย์
147.พญ.ลีลาวดี พินิจไพฑูรย์ 2560 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
146.พญ.มัทนียา จำปาพันธุ์ 2560 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.ศรีษะเกษ
145.นพ.ธันยา วิชัยโกศล  2560 จิตเวชศาสตร์ รพ.พระนั่งเกล้า
144.นพ. อินทณัฐ ผู้สันติ 2560 จิตเวชศาสตร์ รพ.อำนาจเจริญ
143.พญ. อรรถยา ทองธวัช 2560 จิตเวชศาสตร์ รพ พัทลุง
142.นพ. ปิยะวัฒน์ งามเลิศรัศมี 2560 จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลระนอง
141.พญ. ธรรมาภรณ์ บุญวิสุทธิ์ 2560 จิตเวชศาสตร์ รพ.ตากสิน
140.นพ. จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง 2560 จิตเวชศาสตร์ ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
139. พญ.ประภัสสร ตันติปัญจพร 2559 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.ชัยภูมิ
138. พญ.สาวิตรี เจติยานุวัตร 2559 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.กรุงเทพ-ระยอง
137. พญ.อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์ 2559 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
136. พญ.สุภัจฉรีย์ เพชรวิสัย 2559 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.ตากสิน
135. พญ.ศรัชชา เทียนสันติสุข 2559 จิตเวชศาสตร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รามาธิบดี
134. พญ.สาธิตา วิรัชชกุล 2559 จิตเวชศาสตร์ รพ.สมุทรปราการ
133. พญ.ดร.ธนาวดี ประชาสันติ์ 2559 จิตเวชศาสตร์ ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
132. นพ.ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ 2559 จิตเวชศาสตร์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

 131. พญ.ปรารถนา  สวัสดิสุธา

2558

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.มนารมย์

 130. พญ.กษมา เทพารักษ์

2558

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.พิจิตร

 129. พญ.ภัทริการ์ โฮ

2558

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

อิสระ

 128. พญ.ชนิกา ศฤงคารชยธวัช

2558

จิตเวชศาสตร์

รพ.พังงา

 127. พญ.มนัสพร มานัสสถิตย์

2558

จิตเวชศาสตร์

 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รามาธิบดี

 126. นพ.วัชรพล สกุลวิโรจน์

2558

จิตเวชศาสตร์

รพ.สวนสราญรมย์

 125. พญ.ดร.ณัฎฐิณี จันทรรัตโนทัย

2558

จิตเวชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

 124. นพ.พฤทธิ์ ทองเพ็งจันทร์

2558

จิตเวชศาสตร์

รพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

 123. พญ.เพ็ญชาญา อติวรรณาพัฒน์

2558 จิตเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพ-ตราด

 122. พญ.เบญจพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม

2557

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.วิชัยยุทธ

 121. นพ.ธีรนันท์ มิตรภานนท์

2557

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.กรุงเทพ

 120. พญ.พงษ์สุดา ป้องสีดา

2557

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.น่าน

 119. นพ.เพิ่มศักดิ์ เหมวราพรชัย

2557

จิตเวชศาสตร์

รพ.ตากสิน

 118. พญ.อัมพร ปิติธรรมภรณ์

2557

จิตเวชศาสตร์

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 117. พญ.แคทลียา ปิยะรัตนโยธิน 

2557

จิตเวชศาสตร์

สถาบันประสาทวิทยา

 116. นพ.วิษุวัติ สำราญกิจดำรงค์

2557

จิตเวชศาสตร์

รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี

 115. พญ.กุลนิดา เต็มชวาลา

2556

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.นครธน

 114. พญ.พรรณนภา กองทอง

2556

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.นครปฐม

 113. พญ.ปวีณา แพพานิช

2556

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 112. พญ.วินิทรา แก้วพิลา

2556

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รามาธิบดี

 111. นพ.อลงกรณ์ เถกิงศักดากุล

2556

จิตเวชศาสตร์

รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์

 110. พญ.อัมพา เดชาภิมุขกุล

2556

จิตเวชศาสตร์

รพ.สิรินธร  กทม.

 109. พญ.พิชญา กุศลารักษ์

2556

จิตเวชศาสตร์

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 108. พญ.นิธิญาณ์ จำปาแดง

2556

จิตเวชศาสตร์

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ รามาธิบดี

 107. พญ.เมธรุจี ทวีสุขศิริ

2556

จิตเวชศาสตร์

รพศ.สรรพสิทธิประสงค์

 106. พญ.ปิยณัฐ สุวรรณโณ

2555

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.สงขลา

 105. พญ.ปราถนา ชิตพงศ์

2555

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.มนารมย์

 104. พญ.รรินธร ธัญญานุวัติ

2555

จิตเวชศาสตร์

รพ.แพร่

 103. พญ.พิชญวดี ธีราโมกข์

2555

จิตเวชศาสตร์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี

 102. พญ.ธีราพร ศุภผล

2555

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

 101. พญ.งามพจน์ ล้วนสุวรรณ

2555

จิตเวชศาสตร์

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ รามาธิบดี

 100. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

2555

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รามาธิบดี

 99. พญ.ขจีวรรณ ศิวะมาศ

2555

จิตเวชศาสตร์

รพ.พุทธชินราช

 98. นพ.กานต์ จำรูญโรจน์

2555

จิตเวชศาสตร์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี

 97. นพ.ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์

2554

จิตเวชศาสตร์

รพ.อุทัยธานี

 96. พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ

2554

จิตเวชศาสตร์

อิสระ 

 95. พญ.พิไลภัสสร์ ฉัตรชัยกุลศิริ

2554

จิตเวชศาสตร์

สถาบันประสาทวิทยา

 94. นพ.วสันต์ ชีพเป็นสุข

2554

จิตเวชศาสตร์

รพ.ตากสิน

 93. พญ.นิธินันท์ สร้อยอากาศ

2554

จิตเวชศาสตร์

รพ.สมุทรสาคร

 92. พญ.กนกขวัญ นามสีฐาน

2554

จิตเวชศาสตร์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 91. นพ.สัญชัย กุลาดี

2554

จิตเวชศาสตร์

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 90. พญ.เมษา ศรีสุกัญญา

2554

จิตเวชศาสตร์

รพ.มหาราชนครราชสีมา

 89. พญ.วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ

2554

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

 88. พญ.อาภาภรณ์ พึ่งยอด

2554

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันราชานุกูล

 87. พญ.บุฑบท พฤกษาพนาชาติ

2554

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่

 86. พญ.นริศรา ติยะพรรณ

2554

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

 85. นพ.เจริญศักดิ์ อ่ำกลิ่น

2553

จิตเวชศาสตร์

 รพ.พุทธโสธร

 84. พญ.ธัญญา ลีลาศิริวงศ์

2553

จิตเวชศาสตร์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

 83. นพ.วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี

2553

จิตเวชศาสตร์

รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

 82. นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา

2553

จิตเวชศาสตร์

รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่

 81. นพ.ภาสกร ลีนิวา

2553

จิตเวชศาสตร์เด็กและวันรุ่น

รพ.พุทธโสธร

 80. พญ.จุฑามาศ อัตชู

2553

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.วิชัยยุทธ

 79. พญ.ศันสนีย์ นิซู

2553

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

คณะแพทย์ศาสตร์ มศว.

 78. พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ

2553

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 77. พญ.รุ่งนภา  ฐาปนวรกุล

2552

จิตเวชศาสตร์

คณะแพทย์ศาสตร์ มศว.

 76. นพ.เอกชัย  เพ็ชรพรประภาส

2552

จิตเวชศาสตร์

รพ.พระนั่งเกล้า

 75. พญ.พิมพ์พร  สุขเสถียร

2552

จิตเวชศาสตร์

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 74. พญ.ธวัลรัตน์  ศรีจันทร์

2552

จิตเวชศาสตร์

รพ.วชิระภูเก็ต

 73. พญ.ปัทมวรรณ จันทร์กลิ่น

2552

จิตเวชศาสตร์

สถาบันประสาทวิทยา

 72. พญ.ธนิตา  หิรัญเทพ

2552 

จิตเวชศาสตร์

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 71. พญ.วริษา นิสากนิษฐ์

2552

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์

 70. พญ.กอร์ปบุญ ภาวะกุล

2552

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.ลำพูน

 69. พญ.จรรยพร เจียมเจริญกุล

2552

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.สวนปรุง

 68. นพ.ชลภัฏ จาตุรงคกุล

2552

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.กรุงเทพ

 67. พญ.ชูนุช เจริญพร

2551

จิตเวชศาสตร์

กรมราชทัณฑ์

 66. นพ.พิชัย อิฏฐสกุล

2551

จิตเวชศาสตร์

 ภ.จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี

 65. นพ.วุฒิพันธุ์ สิทธิการิยะ

2551

จิตเวชศาสตร์

 รพ.สิงห์บุรี

 64. นพ.ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต

2551

จิตเวชศาสตร์

 รพ.แม่สอด จ.ตาก

 63. พญ.วรรณพักตร์ พืชมงคล

2551

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.ศรีธัญญา

 62. พญ.อังคณา อัญญมณี

2551

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

อิสระ

 61. พญ.ดลฤดี เพชรสุวรรณ

2551

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.ตรัง

 60. พญ.พลิศรา อังศุสิงห์

2551

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ภ.จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี

 59. พญ.ผาณิต เปรมปิยะวัฒน์

2550

จิตเวชศาสตร์

รพ.ศรีธัญญา

 58. พญ.จิตต์ระวี เกลียวสัมพันธ์

2550

จิตเวชศาสตร์

ศูนย์สาธารณสุข กทม

 57. พญ.ปัญจภรณ์ ฉัตรชัยชูเกียรติ

2550

จิตเวชศาสตร์

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 56. พญ.พชรมณฑ์ ลำเลียงพล

2550

จิตเวชศาสตร์

 รพ.นครปฐม

 55. นพ.สรวิศ พงษ์วัฒนาสุข

2550

จิตเวชศาสตร์

 รพ.นครปฐม

 54. พญ.แพรว ไตลังคะ

2550

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 รพ.อุตรดิตถ์

 53. พญ.รุ่งรัตน์ ดอกไม้วัฒนา

2550

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 รพ.มหาราชนครราชสีมา

 52. พญ.สุวิมล เหลืองด่านสกุล

2550

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 อิสระ

 50. พญ.ขวัญเรือน วิสุทธิศิริ

2549

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 49. พญ.ภัทราพร ช่างสาน

2549

จิตเวชศาสตร์

 รพ.สงขลา

 48. นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร

2549

จิตเวชศาสตร์

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 

 47. นพ.ชยพัทธิ์ ชยุพงศ์

2549

จิตเวชศาสตร์

 รพ.สมิติเวช

 46. พญ.นฤมล จินตพัฒนากิจ

2548

จิตเวชศาสตร์

 รพ.ศรีธัญญา

 45. พญ.รพีพรรณ กาญจนการุณ

2548

จิตเวชศาสตร์

 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

 44. นพ.โยธิน วิเชษฐวิชัย

2548

จิตเวชศาสตร์

 รพ.สมิติเวช

 43. นพ.พีรพล ภัทรนุธาพร

2548-2549

จิตเวชศาสตร์ และ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.ระยอง

 42. พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ

2547

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่

 41. พญ.มณฑิรา พรศาลนุวัฒน์

2547

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.กระบี่

 40. พญ.ทัดกมล พรหมมา

2547

จิตเวชศาสตร์

รพ.ศรีธัญญา

 39. พญ.อุมามน พวงทอง

2547

จิตเวชศาสตร์

รพ.บำรุงราษฏร์

 38. พญ.ศศิธร ยิ่งเสรี

2547

จิตเวชศาสตร์

รพ.ศูนย์ลำปาง

 37. นพ.จักริน ปิงคลาศัย

2546

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ. สวนปรุง

 36. พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ

2546

จิตเวชศาสตร์

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่

 35. พญ.ทานตะวัน สุรเดชาสกุล

2546

จิตเวชศาสตร์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รามาธิบดี

 34. พญ.ดาวชมพู พัฒนประภาพันธุ์

2546

จิตเวชศาสตร์

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 33. พญ.บุญพร้อม เชษฐร์ตานนท์

2545

จิตเวชศาสตร์

รพ.ชลบุรี

 32. พญ.พัชรี ยุทธพัฒนพร

2545

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี

 31. นพ.มนัท สูงประสิทธิ์

2545

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 30. พญ.เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์

2545

จิตเวชศาสตร์

กรมสุขภาพจิต

 29. นพ.ปรีชา งามสำโรง

2545

จิตเวชศาสตร์

รพ.จิตเวชนครพนม

 29. นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์

2544

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

อิสระ

 28. พญ.สุธิรา ริ้วเหลือง

2544

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รพ.พระนั่งเกล้า

 27. นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย

2544

จิตเวชศาสตร์

รพ.มนารมย์

 26. นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์

2544

จิตเวชศาสตร์

กรมสุขภาพจิต

 25. นพ.ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ

2544

จิตเวชศาสตร์

รพ.ปัว จ.น่าน

 24. นพ.ชัยยศ จิตติรังสรรค์

2544

จิตเวชศาสตร์

คลินิกนายแพทย์ชัยยศ

 23. พญ.สุทธิพร เจณณวาสิน

2542

จิตเวชศาสตร์

รพ.บำรุงราษฏร์

 22. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี

2541

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 21. นพ.วีรพล อุณหรัศมี

2539

จิตเวชศาสตร์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 20. นพ.สันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น

2539

จิตเวชศาสตร์

รพ.ศรีธัญญา

 19. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์

2539

จิตเวชศาสตร์

กรมการแพทย์

 18. พญ.สุวรรณี ศรีพัฒนาสกุล

2538

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 17. พญ.นชพร กาญจนะ

2538

จิตเวชศาสตร์

รพ.ศูนย์นครราชสีมา

 16. พญ.รัตนา สายพานิชย์

2538

จิตเวชศาสตร์

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 15. นพ.สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค

2538

จิตเวชศาสตร์

รพ.มนารมย์

 14. นพ.อนันต์ ธนาประเสริฐกรณ์

2538

จิตเวชศาสตร์

รพ.บางปะกอก 2

 13. พญ.ศุภรัตน์ เอกสมทราเมษฐ์

2536

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

กรมสุขภาพจิต

 12. นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง

2535

จิตเวชศาสตร์

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 11. นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์

2535

จิตเวชศาสตร์ และ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 10. นพ.ธรณินทร์ กองสุข

2534

จิตเวชศาสตร์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 9. นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

2533

จิตเวชศาสตร์

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 8. นพ.สเปญ อุ่นอนงค์

2533

จิตเวชศาสตร์

รพ.บำรุงราษฎร์

 7. นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์

2529

จิตเวชศาสตร์

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 6. นพ.สุรชัย เกื้อศิริกุล

2527

จิตเวชศาสตร์

รพ.มนารมย์

 5. นพ.สรยุทธ วาสิกนานนท์

2526

จิตเวชศาสตร์

-

 4. นพ.โกวิทย์ นพพร

2525

จิตเวชศาสตร์

รพ.มนารมย์

 3. พญ.ศรีประภา ชัยสินธพ

2520

จิตเวชศาสตร์

ส่วนตัว

 2. นพ.ธนู ชาติธนานนท์

2519

จิตเวชศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์

 1. นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์

2518

จิตเวชศาสตร์

ภ.จิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี