ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รับตำแหน่งนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในโอกาสรับตำแหน่งนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 
ณ ห้องประชุมสยามมงกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี