ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565

 

รางวัลจิตแพทย์ดีเด่น ด้านงานวิจัย จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิ...

 

ในวันที่ 27 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุมพัชราวดี 1-2 ชั้น11
อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

 

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565

 

สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2565

 

สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2565

 

สำหรับปีการศึกษา 2566 จะเปิดรับผู้ที่มีต้นสังกัด 3 ตำแหน่ง และ Free Training 1 ตำแหน่ง โดยสมัครผ่านทางระบบออนไลน...

 

การทำนายพฤติกรรมเกี่ยวกับการทำร้ายตนเองและการฆ่าตัวตายจากข้อมูลบนเฟซบุ๊กโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

 

เรื่อง โครงการศึกษาการทำหน้าที่ของคนไทย ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299