ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ในเวลา 12.00  น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมถาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7...

 

ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพ...

 

โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
เวลา 9.30 - 13.00 น.
ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...
 
เป็นวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 
 

ศ.นพ.รณชัย   คงสกนธ์ ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม South East Asia Mental Health Forum ที่ กัวลาลัมเปอร์ ประเท...

 

โดย รศ.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ในวันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเว...

 

ขอเชิญผู้ปกครองและเด็กโรคบกพร่องด้านการอ่านเข้าร่วมกิจกรรม
การสร้าการสร้างสุขด้วยการท...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.พิชัย อิฏฐสกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลั...

 

วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60 เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7 รพ.รามาธิบดี...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560  ณ โรง...

 

Rama Psy Open House 2017 ในวันที่ 5 ส.ค. 60 เวลา 8.30-16.00 น.  ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพท...

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299