ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.พิชัย อิฏฐสกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลั...

 

วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60 เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7 รพ.รามาธิบดี...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560  ณ โรง...

 

Rama Psy Open House 2017 ในวันที่ 5 ส.ค. 60 เวลา 8.30-16.00 น.  ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพท...

 

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่ง...

 

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับมอบ "เข็ม...

 

พบกับหนังสือออกใหม่ ! เรื่อง การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช  โดย ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล

 

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และแพทย์ประจำบ้าน 
ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ ...

 

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 (ศาสตราจารย์อาวุโส)...

 

โครงการ “Ramathibodi Current Psychiatry 2016” งานประชุมวิชาการเพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให...

 

งาน "RAMA PSY OPEN HOUSE 2016" วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559  เวลา 8.30-16.00 น. ณ ภ...

 

 

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ พญ.ธนาวดี ประชาสันติ์ เนื่องในโอกาสรับมอบทุนคุณหญิงเอื้อปราณี เจียรวนนท...

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299