You are here

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.พิชัย อิฏฐสกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น “รองศาสตราจารย์”ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
ขอแสดงความยินดีกับ 
นพ.พิชัย อิฏฐสกุล 
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง
จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อ 19 กรกฎาคม 2560 
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น 
  “รองศาสตราจารย์” 
 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299