สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 30 เมษายน 2565

 

อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ
ประจำปีการศึกษา 2565

 

การทำนายพฤติกรรมเกี่ยวกับการทำร้ายตนเองและการฆ่าตัวตายจากข้อมูลบนเฟซบุ๊กโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

 

เรื่อง โครงการศึกษาการทำหน้าที่ของคนไทย ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

 

สัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564  เวลา 8.00 น.

 

สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 โดยจะต้องสมัครให้ครบทั้ง 2 ขั้นตอน 

 

ได้รับการแต่งตั้งเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

 

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

 

ในวันที่ 12 กันยายน 2563  เวลา 8.00-13.00 น. ในรูปแบบออนไลท์ ผ่านระบบ ZOOM

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299