สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ ปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ
ปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

(เปิดรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 1 อัตรา)

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   1.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์
   1.2 เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายและสำเร็จการฝึกอบรมแล้วในปีการศึกษานั้น   
   1.3
เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ในปีการศึกษานั้น
   1.4 เป็นผู้ที่มีความสนใจทางจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพที่ดี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การเป็นจิตแพทย์การนอนหลับต่อไปในอนาคต ได้แก่ มีจรรยาบรรณแพทย์ มีความสามารถในการเข้าใจภาวะทางจิตใจของตนเอง และผู้อื่น ไม่มีความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรง และไม่มีความพิการอย่างรุนแรงที่อาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมอนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ

2. ขั้นตอนการสมัคร:
สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2566 โดยจะต้องสมัครให้ครบทั้ง 2 ขั้นตอนดังนี้
     2.1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/

     2.2 ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : https://www.rcpsycht.org/th/training/recruitment

3. เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 สำหรับเอกสารข้อ 2.2 ให้ยื่นโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยัง 2 แห่งดังนี้

   3.1 สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 1 ชุด
   3.2 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 ชุด (เป็นเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2566 และจะต้องส่ง ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ผลสอบของปี พ.ศ. 2565 - ปีปัจจุบัน โดยใช้ผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- MU GRAD Plus (Computer Based)

- IELTS

- TOELF iBT

- MU ELT
** หากเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ **
** เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ **


หมายเหตุ : การยื่นผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกณฑ์สำเร็จ (Graduation Requirement (Pass))

4.แนวทางการรับแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์
   สถาบันฝึกอบรมมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมและมีกระบวนการคัดเลือกและจัดการสอบสัมภาษณ์โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส เท่าเทียม ยุติธรรมและตรวจสอบได้

5. เกณฑ์พิจารณา
     คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้

     1. พิจารณาคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในแผนการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมโดยให้ความสำคัญแก่ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานรัฐ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพิจารณาคัดเลือก

    2. เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์

    3. เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายและสำเร็จการฝึกอบรมแล้วในปีการศึกษานั้น

   4. เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ในปีการศึกษานั้น

   5. คะแนนจากการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาถึงความสนใจทางจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพที่ดี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การเป็นจิตแพทย์การนอนหลับต่อไปในอนาคต ได้แก่ มีจรรยาบรรณแพทย์ มีความสามารถในการเข้าใจภาวะทางจิตใจของตนเอง และผู้อื่น ไม่มีความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรง และไม่มีความพิการอย่างรุนแรงที่อาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมอนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ

การพิจารณารับสมัครแพทย์ประจำบ้านฯ แต่ละรายจะเป็นไปตามมติของที่ประชุม หลังจากคณะกรรมการฯ ได้ประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว โดยคณะกรรมการจะพิจารณาด้วยความโปร่งใส เสมอภาค ปราศจากอคติ ในเรื่องเชื้อชาติ ,เพศ ,ศาสนา ,การเมือง หรืออำนาจโดยมิชอบใด ๆ

 

6. การประกาศผล
6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2566
6.2 สัมภาษณ์ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
6.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ ในเดือนธันวาคม 2566

* เมื่อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการโทรศัพท์ไปแจ้งผลแก่ผู้สมัครโดยตรง

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องฉีดวัคซีนให้ครบตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจภูมิและฉีดวัคซีนด้วยตนเอง

7. การอุทธรณ์
หากผู้สมัครต้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลื่อก สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบคะแนนได้ หลังการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายใน 15 วัน โดยติดต่อขออุทธรณ์ผลได้ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 7) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

8. ช่องทางติดต่อ
8.1 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (อาคาร 3 ชั้น 7)
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
คุณญาติมา  เกตะมะ โทร. 02-201-1929 ต่อ 231

 E-mail: yatima.ket@mahidol.ac.th

 

8.2 หน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เจ้าหน้าที่หน่วยการศึกษาหลังปริญญา โทร. 02-201 1804-6

 

8.3 สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
คุณจันทนา  คำประกอบ โทร. 02-640-4488

 E-mail: rcpsych.th@gmail.com