รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน psy Open House 2017


 

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน    psy Open House 2017
ในวันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60 เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 น.
ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7 รพ.รามาธิบดี
มีรายชื่อดังนี้

1.       มัญชุภา พุ่มไสว

2.       จิรกิตติ์ จงควินิต

3.       นิบาล หะราตี

4.       กนกพร เอี่ยมวัฒนศิลป์

5.       นายนรพนธ์ พรสมุทรสินธุ์

6.       ไตรรัตน์  พรหมเชษฐา

7.       นภสร จันทร์สงค์

8.       ชฎารัตน์ อุดมแสวงโชค

9.       ปวงสรรค์ ยักกะพันธ์

10.   ปองขวัญ พิละกันทา

11.   ฮัสนา จิสวัสดิ์

12.   อัญมณี ลันโทมรัตนะ

13.   ภาวิณี เหลืองอภิชาติ

14.   เอื้อมพร พูนกล้า

15.   หทัยรัตน์ แซ่คู

16.   ธัญพิชญ์  วรธงชัย

17.   พิชชาภัสร์ ชินณะราศรี

18.   เกรียงศักดิ์ ใจกล้า

19.   กัลยรัตน์ จงพิทักษ์รัตน์

20.   ปริณดา ชมหอม

21.   วริศรา คุรุชาคร

22.   ธนัฏฐา อนันตเสรีวิทยา

23.   อภิษฐา ตันติยาภรณ์

24.   วรางค​รัตน์​ เลาห​วัฒน์​

25.   ภัสสราภา ขนาบแก้ว

26.   วรดา ปีติยา

27.   นุรฮายาตี เจ๊ะโว๊ะ

28.   ศุภวิชญ์ วงศ์กระสันต์

29.   บรรณฑรวรรณ ยิ้มศิริวัฒนะ

30.   พชร จันทร์แย้ม

31.   นดนัย ณรงค์ชัยสฤษดิ์

32.   ทัญริกาญ พิทักษ์วงศ์

33.   ชนาธิป ทองยงค์

34.   ชนากานต์ ตุ้มธรรมรงค์