ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีประจำปี 2560

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีประจำปี 2560
ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
สำหรับปีนี้ จัดประชุมในหัวข้อ Ramathibodi Current Psychiatry 2017
CBT concepts and practical application for beginners
ในหัวข้อย่อยต่างๆ อาทิ CBT Behavioural actvation and suicide management ,
CBT Anxiety , CBT for Insomnia และ   Healthy marriage เป็นต้น