สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT สัมภาษณ์เรื่องโรคซึมเศร้าและปัญหาปัจจุบัน

รายการประเด็นดังหลังข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT
เข้าสัมภาษณ์ ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
ในประเด็นเรื่องโรคซึมเศร้าและปัญหาปัจจุบัน
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี