ขอเชิญบุคลากรภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกันตอบแบบสอบถามเพื่อทำการประเมินคณาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนแพทย์ประจำบ้าน พยาบาล และบุคลากรภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ร่วมกันตอบแบบสอบถามเพื่อทำการประเมินคณาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
และเป็นช่องทางเพื่อการสื่อสารและเปิดรับฟังแนวคิด,มุมมองใหม่ๆ ในระบบขั้นตอนต่างๆ
ที่จะทำให้เกิดความชัดเจนและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้น หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
เพื่อพัฒนาและสืบสานพันธกิจของภาควิชาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
และขอให้ตอบแบบสอบถามในเชิงสร้าสรรค์
ทั้งนี้กิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามออนไลท์ได้
โดยรับลิงค์ได้ที่ facebook บุคลากรจิตเวชรามา Current personnel

และยังสามารถรับและเขียบแบบสอบถามแล้วส่งเป็นกระดาษได้ที่จุดบริการดังต่อไปนี้
1.จุดกล่องรับแบบสอบถามในห้องถ่ายเอกสาร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
2.จุดกล่องรับแบบสอบถามในห้องพักพยาบาล (ห้องหัวหน้าพยาบาล OPD)
3.จุดกล่องรับแบบสอบถามที่เคาน์เตอร์พยาบาลหอผู้ป่วยในจิตเวชศาสตร์ (IPD)