NEW แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกปีการศึกษา 2559  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์รับแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ 7 อัต...

 
Ramathibodi Current Psychiatry 2015

เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพันธกิจสำคัญในด้านการเรียนการสอน และบริการว...

 
ตำราจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4

ตำราจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาจิตวิทยา บุคลากรทางสุขภาพ...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังบรรยายเรื่อง "ความสุขกับการทำงาน"...

 
คุณเพียงใจ ทองพวงและทีมได้รับรางวัลชนะเลิศสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD

ขอแสดงความยินดีกับคุณเพียงใจ ทองพวง และคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก...

 
ศ.นพ.รณชัย ได้รับเชิญเป็น External Assessor for Master of Psychiatry

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับเชิญเป็น External Assessor for Master of Psych...

 
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ "Mastering DSM-5"

เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีพันธกิจสำคัญในด้านการเรียนการสอนและบริการวิช...

 
แนะนำหนังสือใหม่ "The Satir Model: Family Therapy and Beyond"

แนะนำหนังสือ The Satir Model: Family Therapy and Beyond แปลโดย รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์ และได้รับการสนับสนุน...

 
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข

 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิชัย อิฎฐสกุล

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิชัย อิฎฐสกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศ...

 
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล 57'"

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ ซึ่งได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล 57'" 

 
ประกาศย้ายแผนกตรวจผู้ป่วยนอก

ย้ายแผนกตรวจผู้ป่วยนอกกลับไปยังอาคาร 4 ชั้น 2 และขอแจ้งงดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 57 (12.00...

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299