แนะนำหนังสือใหม่ "The Satir Model: Family Therapy and Beyond"

แนะนำหนังสือ The Satir Model: Family Therapy and Beyond แปลโดย รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์ และได้รับการสนับสนุนโดยสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์ (สพช) ซึ่งได้รับอนุญาตให้แปลจาก ดร.จอห์น แเบนเมน ผู้ซึ่งนำการทำจิตบำบัดแนวซาเทียร์มาเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ 

หนังสือเล่มนี้ตั้งใจนำเสนอรูปแบบการเติบโตของมนุษย์โดยเน้นตามระบบความเชื่อของซาเทียร์ แนวทางใหม่สู่การเปลี่ยนแปลง และเครื่องมือที่นำไปสู่การเติบโตที่เธอได้พัฒนาปรับปรุ่งมานานหลายปี ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในมนุษย์ แต่มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรี ความเข้มแข็งและการแสดงให้เห็นถึงภาวะของการมีจิตสำนึกที่สูงขึ้น หรือความมีสติของมนุษย์เรา

ขนาดพ็อกเก็ตบุค 
จำนวน 444 หน้า
ราคา 300 บาท
 
สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตึกกายภาพบำบัด ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา เลขที่ 47 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0 2526 7927, 0 2528 7821