Ramathibodi Current Psychiatry 2015

 

หลักการและเหตุผล


เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพันธกิจสำคัญในด้านการเรียนการสอน และบริการวิชาการ ซึ่งในปัจจุบันความรู้ทางด้านจิตเวชศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จึงต้องมีการติดตามและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัย ดังนั้นภาควิชาจิตเวชศาสตร์จึงจัดโครงการ “Ramathibodi Current Psychiatry 2015” เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให้กับจิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และพยาบาลที่ทำงานด้านจิตเวช อันจะนำไปสู่การให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการ

วัตถุประสงค์


  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช

  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ในการรักษาโรคทางจิตเวช

ระยะเวลาดำเนินการ


วันที่  6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เวลา 8.30 – 16.00 น.

สถานที่จัด


อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ห้อง 910 A-B-C คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กำหนดการประชุม