ประกาศผลการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 59'

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านในปีการศึกษา 2559 ดังนี้
  • สาขาจิตเวชศาสตร์   (adult psychiatry)  รับจำนวน  7  อัตรา    
  • สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  (child and adolescent psychiatry) รับจำนวน 4 อัตรา   
 

-------------------------------------------------

ผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก

สาขาจิตเวชศาสตร์

พญ.วรัมพร         ยั่งยืน

พญ.อัญชิดา         ขำแก้ว

พญ.ชนิกานต์      อนุวัตรเกษม

พญ.อภิชญา         ลิขิตนุกูล

นพ.สานิตย์          ศรีเพชร

นพ.ฮาริส             มะซัน

พญ.ปวีณ์นุช        เพ็ญภาสกานต์

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

พญ.สวรรยา        เสาวภาพ

พญ.เกวลี             ชัยสุวรรณรักษ์

นพ.อุดมพร         บุณยประเสริฐ

พญ. ชรชล           สัชฌบดี

พญ.สุชาวดี         พงศ์ธนวิสุทธิ์ * (แพทย์ต่อเนื่องในชั้นปีที่ 3)