คุณเพียงใจ ทองพวงและทีมได้รับรางวัลชนะเลิศสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับคุณเพียงใจ ทองพวง และคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)