ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ "Mastering DSM-5"

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีพันธกิจสำคัญในด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ซึ่งในปัจจุบันความรู้ทางด้านจิตเวชศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเกณฑ์การวินิจฉัยทางจิตเวชศาสตร์ ซึ่งทางสมาคมจิตเวชศาสตร์อเมริกัน (American Psychiatric Association) ได้พัฒนาเกณฑ์การวินิจฉัยทางจิตเวชศาสตร์ฉบับที่ 5 และเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556ในฐานะแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ จึงต้องมีการติดตามและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัย ดังนั้นภาควิชาจิตเวชศาสตร์จึงจัดโครงการ “Mastering DSM-5” เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเกณฑ์การวินิจฉัยทางจิตเวชศาสตร์ให้กับจิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาลที่ทำงานด้านจิตเวช รวมถึงเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพที่ทำงานด้านสุขภาพจิต อันจะนำไปสู่การให้บริการด้านสุขภาพจิตที่ทันสมัย

วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเกณฑ์การวินิจฉัยทางจิตเวชศาสตร์DSM-5


2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การวินิจฉัยทางจิตเวชศาสตร์ DSM-5 ไปปรับใช้ในเวชปฏิบัติได้

ตารางกิจกรรม

 

สนใจสมัคร: http://www.acmrrama.com/index.php?route=product/product&product_id=395

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ: คุณมณฑิรา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-201-1478