ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์, Psychiatric department, Ramathibodi Hospital

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และ พญ.อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์ แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ได้...

 

ตำราออกใหม่ โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ สั่งซื้อได้ที่ ...

 

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 

 

NEW แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกปีการศึกษา 2559  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์รับแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ 7 อัต...

 
Ramathibodi Current Psychiatry 2015

เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพันธกิจสำคัญในด้านการเรียนการสอน และบริการว...

 
ตำราจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4

ตำราจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาจิตวิทยา บุคลากรทางสุขภาพ...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังบรรยายเรื่อง "ความสุขกับการทำงาน"...

 
คุณเพียงใจ ทองพวงและทีมได้รับรางวัลชนะเลิศสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD

ขอแสดงความยินดีกับคุณเพียงใจ ทองพวง และคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก...

 
ศ.นพ.รณชัย ได้รับเชิญเป็น External Assessor for Master of Psychiatry

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับเชิญเป็น External Assessor for Master of Psych...

 
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ "Mastering DSM-5"

เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีพันธกิจสำคัญในด้านการเรียนการสอนและบริการวิช...

 
แนะนำหนังสือใหม่ "The Satir Model: Family Therapy and Beyond"

แนะนำหนังสือ The Satir Model: Family Therapy and Beyond แปลโดย รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์ และได้รับการสนับสนุน...

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299