ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่ง...

 

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับมอบ "เข็ม...

 

พบกับหนังสือออกใหม่ ! เรื่อง การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช  โดย ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล

 

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และแพทย์ประจำบ้าน 
ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ ...

 

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 (ศาสตราจารย์อาวุโส)...

 

โครงการ “Ramathibodi Current Psychiatry 2016” งานประชุมวิชาการเพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให...

 

งาน "RAMA PSY OPEN HOUSE 2016" วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559  เวลา 8.30-16.00 น. ณ ภ...

 

 

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ พญ.ธนาวดี ประชาสันติ์ เนื่องในโอกาสรับมอบทุนคุณหญิงเอื้อปราณี เจียรวนนท...

 

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์, Psychiatric department, Ramathibodi Hospital

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และ พญ.อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์ แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ได้...

 

ตำราออกใหม่ โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ สั่งซื้อได้ที่ ...

 

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299