You are here

จิตเวชทันยุค 2016

 

หลักการและเหตุผล
 

ปัจจุบันความรู้ทางด้านจิตเวชศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จึงต้องมีการติดตามและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัย ดังนั้นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้จัดโครงการ “Ramathibodi Current Psychiatry 2016” เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้กับพยาบาล และสหวิชาชีพต่าง ๆ ที่ทำงานด้านจิตเวช อันจะนำไปสู่การให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการ
 

วัตถุประสงค์
 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช
 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ในการรักษาโรคทางจิตเวช
 

ระยะเวลาดำเนินการ
 

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 8.00 – 15.30 น.
 

สถานที่จัด
 

อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ห้อง 910 A-B-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

ลงทะเบียนได้ที่

www.acmrrama.com หรือ กรอกใบสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียนที่ งานบริการวิชาการ อาคารวิจัย ชั้น 1 โทร 02-201-2193

 

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299