You are here

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ให้สัมภาษณ์นักข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้

 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
ได้ผุดแนวคิดนักฟุตบอลชวนเยาวชนเลิกบุหรี่ หันเล่นกีฬาแทน
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
โดยได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 31 พ.ค. 2560
 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299