You are here

JOINT LECTURE เรื่อง PSYCHOPHARMACOLOGY OF ANXIOLYTICSราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ 
และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
CASECONFERENCE & JOINT LECTURE  เรื่อง
PSYCHOPHARMACOLOGY
OF ANXIOLYTICS 
โดย รศ.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
ในวันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299