You are here

โครงการ LD พาสร้างสุขด้วยจิตอาสา ฟรี ! ตลอดโครงการ (รับจำนวนจำกัด)


ขอเชิญผู้ปกครองและเด็กโรคบกพร่องด้านการอ่านเข้าร่วมกิจกรรม


การสร้าการสร้างสุขด้วยการทำจิตอาสาเพื่อสาธารณะสุขด้วยการทำจิตอาสาเพื่อสาธารณะ

ในโครงการ LD พาสร้างสุขด้วยจิตอาสา ฟรี ! ตลอดโครงการ (รับจำนวนจำกัด)

วันที่ 26 สิงหาคม 2560

รอบที่ 1 เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 12.00 น. - 16.00 น.
ในกิจกรรมนี้ท่านจะได้รับ
- ความรู้เรื่อง LD 
- การดูแลจิตใจตนเอง
- ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา สร้างสื่อการสอนเพื่อเด็กLD
- สร้างเครือข่ายมิตรภาพบำบัดเพื่อกลุ่ม LD
*สำหรับผู้ปกครองเด็กโรคบกพร่องด้านการอ่าน (LD)
สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งที่ คุณสุดาวรรณ 092-2949461 ในเวลาราชการ

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299