You are here

งานประชุม South East Asia Mental Health Forum

ศ.นพ.รณชัย   คงสกนธ์ ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม South East Asia Mental Health Forum ที่ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ , วิทยาการใหม่ๆ และระบบการรักษาผู้ป่วยทางจิตเวช ของประเทศในกลุ่ม south east asia เพื่อให้เกิดแนวทางใหม่ๆ ในการนำมาปรับใช้กับระบบการรักษาด้านจิตเวชศาสตร์ของประเทศไทย
ทั้งนี้ ปัจจุบัน ศ.นพ.รณชัย   คงสกนธ์  เป็นอนุกรรมการของกรมสุขภาพจิต ในการจัดทำยุทธศาสตร์ของชาติ ด้านสุขภาพจิต
 
 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299