ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
เวลา 9.30 - 13.00 น.
ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...
 
"LD พาสร้างสุขด้วยจิตอาสา"
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560
ณ ภาควิชาจิตเวช...
 

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560  เวลา 8.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 น. ณ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
เป็นวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 
 

ศ.นพ.รณชัย   คงสกนธ์ ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม South East Asia Mental Health Forum ที่ กัวลาลัมเปอร์ ประเท...

 

เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้มารู้จักกับภาพรวมการเร...

 

โดย รศ.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ในวันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเว...

 

ขอเชิญผู้ปกครองและเด็กโรคบกพร่องด้านการอ่านเข้าร่วมกิจกรรม
การสร้าการสร้างสุขด้วยการท...

 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคาร ๑...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.พิชัย อิฏฐสกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลั...

 

วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60 เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7 รพ.รามาธิบดี...