ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพ...

ด้วยดาวเรืองสะพรั่งทั้งรามาธิบดี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น 

ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 9.30 - 13.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 3

ในงาน Thailand MICE Awards 2017 ในวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแร...

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
เวลา 9.30 - 13.00 น.
ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...
"LD พาสร้างสุขด้วยจิตอาสา"
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560
ณ ภาควิชาจิตเวช...

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560  เวลา 8.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299