เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้มารู้จักกับภาพรวมการเร...

 

โดย รศ.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ในวันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเว...

 

ขอเชิญผู้ปกครองและเด็กโรคบกพร่องด้านการอ่านเข้าร่วมกิจกรรม
การสร้าการสร้างสุขด้วยการท...

 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคาร ๑...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.พิชัย อิฏฐสกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลั...

 

วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60 เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7 รพ.รามาธิบดี...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...
LOGISTIC REGRESSION และ SURVIVA...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมเข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิต...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560  ณ โรง...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมงาน Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence : Episode 5 "Step up to Advanc...

 

Rama Psy Open House 2017 ในวันที่ 5 ส.ค. 60 เวลา 8.30-16.00 น.  ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพท...