ภาควิชาจิตเวชศาสตร์, Psychiatric department, Ramathibodi Hospital

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และ พญ.อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์ แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ได้...

ตำราออกใหม่ โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ สั่งซื้อได้ที่ ...

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ ได้รับรางวัลจิตแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้านความเป็นครู

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอ...

คณาจารย์และบุคลากรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ Faculty of Health Sciences, University Putra...

NEW แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกปีการศึกษา 2559  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์รับแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ 7 อัต...

Ramathibodi Current Psychiatry 2015

เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพันธกิจสำคัญในด้านการเรียนการสอน และบริการว...

กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก LD

รวมภาพบรรยากาศเปิดคอร์สเรียนช่วงปิดเทอมสอนเด็กที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน

บรรยายพิเศษเรื่อง "ความสุขกับการทำงาน"

ภาควิชาจิตเวชได้รับเกียรติจากคุณ ขิว สู เฟิน และคุณสุชน แซ่เฮง จากมูลนิธิฉือจี้ แห่งประเทศไทย มาบรรยายในเรื่อง...

ตำราจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4

ตำราจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาจิตวิทยา บุคลากรทางสุขภาพ...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังบรรยายเรื่อง "ความสุขกับการทำงาน"...

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299