You are here

1st Interhospital ECT conference

ทางภาควิชาได้จัดประชุมร่วมระหว่างโรงพยาบาล เกี่ยวกับการทำการรักษาด้วยไฟฟ้า (electroconvulsive therapt; ECT) ครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 22 พค 57 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาควิชาวิสัญญีวิทยา และโรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และสถาบันกัลยาราชณครินทร์ ทางภาควิชาจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ และคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยไฟฟ้าร่วมกัน และประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้าต่อไปครับ

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299