ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

 

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข

ในฐานะเป็นผู้ให้ความรู้และการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของเครือข่ายด้วยดีมาโดยตลอด