การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560  ณ ห้องปร...

 

งานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต...

 

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่ง...

 

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับมอบ "เข็ม...

 

พบกับหนังสือออกใหม่ ! เรื่อง การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช  โดย ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรร...

 

คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข่้าร่วมพิธีพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 37 ปี แห่งก...

 

คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดโครงการความสุขในสวนผัก รุ่นที่ 1 โดยได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กกลุ่ม  Learning Disor...

 

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และแพทย์ประจำบ้าน 
ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ ...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ    โครงการพัฒนางานประ...

 

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นประธานในการประชุม เรื่อง ส...