ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 น. ณ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

เป็นวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 

ศ.นพ.รณชัย   คงสกนธ์ ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม South East Asia Mental Health Forum ที่ กัวลาลัมเปอร์ ประเท...

เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้มารู้จักกับภาพรวมการเร...

โดย รศ.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ในวันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเว...

ขอเชิญผู้ปกครองและเด็กโรคบกพร่องด้านการอ่านเข้าร่วมกิจกรรม
การสร้าการสร้างสุขด้วยการท...

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคาร ๑...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.พิชัย อิฏฐสกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลั...

วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 60 เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7 รพ.รามาธิบดี...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...
LOGISTIC REGRESSION และ SURVIVA...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมเข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิต...

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299