การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LOGISTIC REGRESSION และ SURVIVAL ANALYSIS

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...

LOGISTIC REGRESSION และ SURVIVAL ANALYSIS

โดย คุณสุภัค อุกฤษฏชน คุณวรรัชนี อิ่มใจจิตต์ 

จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏ

ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1-3 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์