เรื่อง "โรคกลัวสังคม" ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 21 (อาคาร 3 เดิม) ชั้น 7

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

โดยจะรับประทานรางวัลจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

ในวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.

 

โดย ผศ.พญ. นิดา ลิ้มสุวรรณ
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

 

ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก แม่ดี - บุคลากรเด่น ประจำปี 2561

 

โดยการจัดโครงการอบรมด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง การสกัดข้อมูล การตีความ และการเขียนรายงานเพื่อวิจัยเชิงคุณภาพ...

 

ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. 
ณ บริเวณโถงอาคารเรียนรวม ชั้น ๑